Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante sau temporar vacante

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 • Concursul se va desfăşura la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  Copilului Sector 6 din Str. Floare Roșie nr. 7A, București.
 • Proba scrisă –  15 aprilie  2016, ora 10.00 şi interviul -  21 aprilie 2016, ora 10.00.

Data până la care se depun dosarele de înscriere: 11.04.2016

Condiții de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetațenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în  România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

 1. Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 din str. Cernișoara     nr.  38-40, sector 6, București, pâna pe 11.04.2016, ora 16,00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate în dosare cu șină:
  1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copie certificat nastere
  4. copie certificat casatorie
  5. copiile documentelor care să ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
  6. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  7. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  8. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  9. Curriculum Vitae.
 2. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 3. În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 
 4. Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c)  și d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

#

Compartiment

Functie

Atribuţii

Condiții generale si specifice pentru ocuparea posturilor

1

Proiect ,,Ingrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6’’.

20 posturi de îngrijitor la domiciliu
(perioadă determinată mai – decembrie 2016 cu posibilitatea de prelungire)

Fişa postului

 • ajutor pentru igiena corporală;
 • îmbracare/ dezbracare;
 • igiena eliminarilor;
 • hrănire şi hidratare;
 • transfer şi mobilizare;
 • ajutor pentru prepararea hranei;
 • efectuarea de cumpărături;
 • activitati de menaj;
 • însotire pentru rezolvarea problemelor administrative;
 • activitaţi de administrare şi gestionare.

Conditii generale

 • Studii generale/medii;
 • Vechime/experiența în domeniu constituie avantaj;

Condiții specifice:

 • Atestat/ calificare de ingrijitor la domiciliu, conform criteriului nr. 35(cod serviciu social 8810ID-I) din anexa la HG Nr. 867/2015.

2

Proiect ,,Ingrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6’’.

6 posturi de asistent medical 
(perioadă determinată mai – decembrie 2016 cu posibilitatea de prelungire)

Fişa postului

 • monitorizarea parametrilor fiziolofici;
 • efectuarea manevrelor medicale recomandate de medic;
 • administrarea medicamentelor;
 • măsurarea glicemiei cu glucometru;
 • recoltarea probe biologice;
 • clismă, spalături;
 • îngrijirea plagilor simple şi/ sau suprainfectate;
 • îngrijirea escarelor de decubit;
 • îngrijirea stomelor, fistulelor, tubul de dren , canulei traheale;
 • aplicarea de scutec de incontinenta;
 • educatia pentru sanatate si comunicare în scop terapeutic/psihoterapie;
 • îngrijirea pacientilor in faza terminal (ingrijiri paleative) si sutinerea familiei - breavement.

Conditii generale

 • Studii liceale
 • Scoala postliceala sanitara

Condiții specifice:

 • Operator calculator- nivel mediu
 • Experienta in domeniu constituie avantaj
 • Aviz de libera practica;

3

Proiect ,,Ingrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6’’.

1 post de sofer ambulanţă socială
(perioadă determinată mai – decembrie 2016 cu posibilitatea de prelungire)

Fişa postului

 • are obligaţia de a se prezenta în perfectă stare fizică şi psihică pentru conducerea în bune condiăţii a autovehiculului pe drumurile publice;
 • asigură transportul beneficiarilor de servicii sociale si a personalului dupa caz;
 • asigura buna funcţionare a vehiculului  aducand la cunostinţă orice defecţiune  tehnică survenită;
 • raspunde de buna funcţionare autovehiculului încredintat şi  de pastrare echipamentelor şi a sculelor din dotare;
 • are obligatia de a folosi autovehiculul numai in înteresul instituţiei;
 • raspunde de starea tehnică şi de aspectul corespunzator al autovehiculului necesare deplasării conform normelor legale în vigoare;
 • are responsabilitatea  de a prezenta autovehiculul  la reviziile tehnice periodice obligatorii şi pentu reparaţii curente numai cu aprobarea sefului direct;
 • are obligaţia de a înscrie corect in foaia de parcurs kilometrii efectuaţi şi orele prestate zilnic şi de a obţine confirmarea curselor efectuate în vederea stabilirii consumului lunar de combustibil şi lubrifianţi.

Conditii generale

 • Studii medii

Condiții specifice:

 • Permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C;
 • Experiență  minim 6 ani ca şofer profesionist sau minim 3 ani ca şofer autosanitară

Bibliografie:

Îngrijitor la domiciliu:

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
 • Anexa 8 la Ordinul 2126/2014- Standarde minim de calitate pentru serviciile de ingrijire la domiciliu pentru personae vârstnice.

Asistent Medical

 • H.G Nr.1434/2004-privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului .
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
 • Tehnici de evaluare si îngrijiri acordate de asistenti medicali. Ghid de nursing, Lucretia Titircă Editura  Viata Medicală Romaneasca, 2005 .

Sofer

 • H.G Nr.1434/2004-privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului .
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)

Comisie examinare - concurs

Presedinte: Zaman Crina
Membru: Ivanovici Denisa
Membru: Costea Mioara
Secretar: Anghel Patricia

Comisie de solutionarea Contestatiilor

Presedinte: Purcarea Elena
Membru: Stancu Mirela
Membru: Dobos Mihaela
Secretar: Pîrvu Elena        

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 021/745.72.37.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design