Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante - perioadă nedeterminată

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 Bucureşti,  organizează  concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante-perioadă  nedeterminată,  conform Art. 58 alin (2) lit. b),  din Legea nr. 188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare,  pentru următoarele posturi:

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL

DIRECŢIA PROTECŢIE SOCIALĂ

 • 1 post de  Inspector grad profesional principal - la Serviciul Ajutor Social - Fișa postului
 • 1 post  de Inspector grad profesional superior - la Serviciul Alocaţii şi Indemnizaţii - Fișa postului
 • 1 post  de Inspector grad profesional asistent - la Serviciul Prevenire si Marginalizare Socială - Fișa postului
 • 2 posturi de Inspector grad profesional superior - la Serviciul Prestaţii Sociale şi Facilităţi - Fișa postului

PROTECŢIA COPILULUI

 • 1 post de inspector grad profesional superior - la Serviciul Asistenţă Maternală - Fișa postului
 • 1 post de inspector grad profesional principal - la Serviciul Management de Caz şi Monitorizare - Fișa postului
 • 1 post de inspector grad profesional superior - la Serviciul Management de Caz şi Monitorizare - Fișa postului
 • 1 post de inspector grad profesional superior - la Serviciul Asistenţă şi Situaţii de Abuz,Neglijare, Trafic şi Exploatarea Copilului - Fișa postului

Condiţiile de participare

Candidaţii trebuie să indeplinească conditiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta in domeniul psihologie, asistentă socială.

Condiţii de vechime:

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de grad profesional asistent -minimum 1 an.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de grad profesional principal- minimum 5 ani.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de grad profesional superior- minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • în perioada 06-23.10.2015 depunere dosare înscriere concurs la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 6,  din str.Cernişoara nr.38-40 sector 6  Bucureşti
 • în perioada 26 - 30.10.2015 selecţie dosare înscriere concurs
 • pe data de 04.11.2015 ora 10,00  proba scrisă  şi pe data de  06.11.2015 ora 10,00 proba interviului, se vor desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 6 din Str. Floare Roşie nr. 7A, sector 6,  Bucureşti.

Dosarul de înscriere:

Pentru concursul de recrutare,  dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
 • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată  de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

BIBLIOGRAFIE SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL

 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2);
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, (r);
 • Hotărârea nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr.27/2002 (A), privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • Legea nr.544/2001 (A), privind liberul acces la informaţiile de interes public şi normele de aplicare ale acesteia.

BIBLIOGRAFIE PROTECŢIA COPILULUI

 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2);
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, (r);
 • Hotărârea nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 • HGR nr.1437/2004  privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului;
 • Legea nr.544/2001 (A), privind liberul acces la informaţiile de interes public şi normele de aplicare ale acesteia;
 • O.G. nr.27/2002 (A), privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.   

BIBLIOGRAFIE DIRECŢIA PROTECŢIE SOCIALĂ        

 • H.G. nr.1434/2004 privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.544/2001 (A)  privind  liberul acces la informaţii de interes public şi normele de aplicare ale acesteia;
 • Legea nr.27/2002 (A) privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale;
 • O.G. nr.68/2003,privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2);
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, (r).

SERVICIUL AJUTOR SOCIAL - bibliografie specifică

 • LEGEA nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare;
 • LEGEA nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
 • O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

SERVICIUL ALOCAŢII ŞI  INDEMNIZAŢII - bibliografie specifică

 • O.U.G. nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata 2009;

SERVICIUL PRESTAŢII SOCIALE ŞI FACILITĂŢI - bibliografie specifică

 • Legea nr. 448/2006 - privind  protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - republicată, cu toate modificările şi completările ulterioare;

SERVICIUL PREVENIRE MARGINALIZARE SOCIALĂ - bibliografie specifică

 • Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
 • Legea 487/2002 a sănătăţii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice, cu modificările şi completările ulterioare.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design