Anunț concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din str. Cernişoara  nr. 38-40, sector 6, Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante, perioadă nedeterminată în data de 16.10.2015 proba scrisa/practică şi interviu in data de  20.10.2015

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 • Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 6 din Str. Floare Roşie nr. 7A, Bucureşti.
 • Proba scrisa/practică –  16 octombrie 2015, ora 10.00 şi interviul -  20 octombrie 2015, ora 10.00.

Data până la care se depun dosarele de înscriere: 08.10.2015 ora 16.30

Condiţii de participare la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în  România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din str. Cernişoara nr.  38-40, sector 6, Bucureşti, începând cu data de 25.09.2015 pâna pe 08.10.2015, ora 16,30 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate în dosare cu şină:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
b) copia actului de identitate, copia certificatului de naştere sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz copia certificatului de căsătorie;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) Curriculum Vitae.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

    Nr.

Compartiment

Functie

Atribuţii

Condiţii generale si specifice pentru ocuparea posturilor

1

Centrul Pentru Copii cu Dizabilități “Domnița Bălașa”

1 post referent – se lucreaza in ture

Fisa de post

Educator copii hipoacuzici

Conditii generale

 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

Condiţii specifice:

 • Vechime/experienţă minim 1 an;

2 posturi asistent medical – se lucreaza in ture

Fisa de post

Supravegherea şi îngrijirea stării de sanatate a copiilor hipoacuzici din cadrul centrului

Conditii generale

 • Studii postliceale de asistent medical absolvite cu diplomă;

Condiţii specifice:

 • Vechime/experienţă minim 1 an;
 • Aviz de libera practică

2

Complex Servicii Sociale ,,Istru        

1 post inspector de specialitate – se lucreaza in ture

Fisa de post

Educator copii cu dizabilități neuropsihice din cadrul centrului

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul socio-uman;

Condiţii specifice:

 • Vechime/experienţă minim 1 an;

1 post asistent medical – se lucreaza in ture

Fisa de post

Supravegherea şi îngrijirea stării de sanatate a copiilor cu dizabilități din cadrul centrului

Conditii generale

 • Studii postliceale de asistent medical absolvite cu diplomă;

Condiţii specifice:

 • Vechime/experienţă minim 1 an;
 • Aviz de libera practică

3

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie

1 post inspector de specialitate

Fisa de post

Evaluări sociale, efectuare planuri de servicii în vederea prevenirii separării copilului de familie

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență in domeniu socio-uman;

Condiţii specifice:

 • Vechime/experienţă minim 1 an;

4

Serviciul Asistenta si Situatii de Abuz Neglijare Trafic si Eploatarea Copilului

1 post inspector de specialitate (psiholog)

Fisa de post

Consilierea copiilor aflați în situație de abuz
Consilierea părinților aflați în situație conflictuală

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie;

Condiţii specifice:

 • Vechime/experienţă minim 1 an;
 • Aviz de libera practică

5

Complex Servicii de Recuperare

1 post asistent medical

Fisa de post

Supravegherea şi îngrijirea stării de sanatate a copiilor cu dizabilități neuropsihice din cadrul centrului

Conditii generale

 • Studii postliceale de asistent medical absolvite cu diplomă;

Condiţii specifice:

 • Vechime/experienţă minim 1 an;
 • Aviz de libera practică

6

Complex Servicii Apartamente de Tip Familial

1 post inspector de specialitate – se lucreaza in ture

Fisa de post

Educator in cadrul Complexului

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul socio-uman;

Condiţii specifice:

 • Vechime/experienţă minim 1 an;

7

Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență Arlechino

1 post muncitor calificat (îngrijitor)

Fisa de post

 

Efectuează şi întreţine curăţenia spaţiilor din centru şi dezinfecteză  zilnic băile şi grupurile sanitare din centru.

Condiţii generale:

 • Studii generale/medii;

Condiţii specifice:

 • Vechime/experienţă minim 1 an;

8

Centrul de zi Copii Strazii Speranta

1 post psiholog

Fisa de post

Consiliere si activități educationale pentru copii din cadrul centrului de zi

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie;

Condiţii specifice:

 • Vechime/experienţă minim 1 an;
 • Aviz de libera practică

1 post asistent social

Fisa de post

Activități educaționale și efectuare evaluări sociale pentru copii din cadrul centrului de zi

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;

Condiţii specifice:

 • Vechime/experienţă minim 1 an;
 • Aviz de libera practică

9

Centrul de zi Copii cu Dizabilități Orsova

1 post muncitor calificat (infirmiera)

Fisa de post

Îngrijirea şi curăţarea spatiilor precum si îngrijirea și  supravegherea copiilor  cu dizabilități din cadrul centrului

Conditii generale

 • Studii generale/medii;

Condiţii specifice:

 • Vechime/experienţă minim 1 an;
 • Certificat calificare infirmiera;

1 post referent

Fisa de post

Educarea copiilor cu dizabilități

Conditii generale

 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

Condiţii specifice:

 • Vechime/experienţă minim 1 an;

10

Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală Conacul Golescu-Grant

1 post referent

Fisa de post

Educator copii in cadrul centrului de dezvoltare personala

Condiţii generale:

 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

Condiţii specifice:

 • Vechime/experienţă minim 1 an;

11

Complex de Servicii Sociale de zi Sf. Maria

 

1 post muncitor calificat (ingrijitor persoane varstnice cu handicap)

Fisa de post

Asigură şi întreţine igiena corporală a persoanelor varstnice cu handicap - dependente de îngrijire, hrăneşte persoana cu dizabilităţi, asigură şi întreţine permanent condiţiile igienico-sanitare în mediul în care lucrează.

Condiţii generale:

 • Studii generale/medii;

Condiţii specifice:

 • Vechime/experienţă minim 1 an;

12

Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap

1 post psiholog

Fisa de post

Evaluare psihologică a persoanelor adulte în scopul încadrării într-o categorie de persoane cu handicap și / sau orientării profesionale și / sau acordării măsurii de protecție.

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie;

Condiţii specifice:

 • Vechime/experienţă minim 1 an;
 • Aviz de liberă practică;

1 post asistent social

Fisa de post

Efectueaza anchete sociale în vederea identificării și evluării statultuui și contextului social în care trăiește persoana adultă, ce solicită încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap și / sau orientare profesională și / sau acordării măsurii de protecție.

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;

Condiţii specifice:

 • Vechime/experienţă minim 1 an;
 • Aviz de libera practica;

13

Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități

1 post inspector de specialitate

Fisa de post

Evidenta si instrumentarea cazurilor persoanelor cu dizabilitati, precum si monitorizarea serviciilor acordate acestora.
Organizarea de activitati pentru persoanele cu dizabilitati, sprijinirea si indrumarea persoanelor cu dizabilitati, familiilor acestora, reprezentantilor legali pentru servicii de instruire si dezvoltare a abilitatilor. 

Conditii generale

 • Studii superioare  absolvite cu diplomă de licenta in domeniul socio-uman;

Condiţii specifice:

 • Vechime/experienţă minim 1 an;

1 post psiholog

Fisa de post

Examinarea psihologica si consilierea psihologica a beneficiarilor din centru.

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenta in domeniul psihologie;

Condiţii specifice:

 • Aviz de libera practica
 • Vechime/experienţă minim 1 an;

14

Serviciul Prestații Sociale și Facilități

1 post inspector de specialitate

Fisa de post

Consiliază persoanele adulte cu handicap cu privire la drepturile, facilitățile și obligațiile pe care le au potrivit prevederilor legale, precum și demersurile pe care trebuie să le efectueze pentru a beneficia de drepturile respective.
Primește solicitări și întocmește dosarele în vederea stabilirii prestațiilor sociale și a facilităților persoanelor cu handicap grav, accentuat si mediu, adulți sau copii.
Acordă prestații sociale și facilități persoanelor cu handicap, conform legislației în vigoare.

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul socio-uman;

Condiţii specifice:

 • Vechime/experienţă minim 1 an;
 • Disponibilitate pentru lucrul direct cu beneficiarii;

15

Complex de Servicii Sociale “Floare Rosie”

1 post asistent medical – se lucreaza in ture

Fisa de post

Identifica si acorda asistenta medicala in functie de nevoile beneficiarilor din centru. Isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului. Evidenta si completarea documentelor medicale.

Conditii generale

 • Studii postliceale de asistent medical absolvite cu diploma;

Condiţii specifice:

 • Vechime/experienţă minim 1 an;
 • Aviz de libera practica
 • Abilitati de comunicare si experienta in lucrul cu beneficiarii.

16

Centrul Social Multifunctional                   “Sf. Andrei”

1 post asistent medical

Fisa de post

Identifica si acorda asistenta medicala in functie de nevoile copiilor din centru. Isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului. Evidenta si completarea documentelor medicale

Conditii generale

 • Studii postliceale de asistent medical absolvite cu diploma;

Condiţii specifice:

 • Vechime/experienţă minim 1 an;
 • Aviz de libera practica
 • Abilitati de comunicare si experienta in lucrul cu copii.

17

Centrul de zi Sf. Imparati Constantin si Elena

1 post inspector de specialitate (educator)

Fisa de post

Desfasoara cu copii din centru activitati de predare, invatare, evaluare, integrare si formare.

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență in domeniul socio-uman

Condiţii specifice:

 • Vechime/experienţă minim 1 an;

 

Bibliografii:

Bibliografie Complex Apartamente de Tip Familial, Centrul de zi Copii cu Dizabilități Orsova, CSS Istru, Centrul pentru copii cu dizabilități “Domnița Bălașa”, Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie, Centrul de zi Copii Strazii Speranta, Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală Conacul Golescu-Grant - asistent social, referent, inspector de specialitate (cu alte atribuții decat cele de psiholog)

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a Comisiei Perntru Protecția Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, modificată prin Legea nr. 257/octombrie 2013;
 • Legea nr. 53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informații de interes public și normele metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare apetițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Bibliografie Centrul de zi Copii cu Dizabilități Orșova, Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență Arlechino - muncitor calificat (infirmieră și îngrijitor)

 • H.G nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
 • Sora Lungu Nicolae  - « Cartea Infirmierei »  – Ed. AFIR 1999 Bucuresti.
 • Ordinul nr. 1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igenă privind unităţile pentru  ocrotirea educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.

Bibliografie Complex Servicii de Recuperare, CSS Istru, Centrul pentru copii cu dizabilități “Domnița Bălașa” - asistent medical

 • H.G nr.1434/2004-privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului .
 • Lege nr. 307 din 28/06/2004-privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
 • Lege nr. 272/2004 cu privire la protectia si promovarea drepturilor copilului.
 • Ordinul nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igena privind unitatile pentru  ocrotirea educarea si instruirea copiilor si tinerilor. Lucretia Titirca “Urgente medico chirurgicale” Editura Medicala 2007 Bucuresti.

 Bibliografie Centrul de zi Copii Strazii Speranta, Serviciul Asistenta si Situatii de Abuz Neglijare Trafic si Eploatarea  Copilului - psiholog și inspector de specialitate (cu atribuții de psiholog)

 • H.G nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a Comisiei Perntru Protecția Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Psihologia dezvoltării umane - Florinda Golu, București, Editura Universală, 2010.
 • Cursa cu obstacole a dezvoltării umane - Iolanda Mitrofan, Editura Polirom, 2003.
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, modificată prin Legea nr. 257/octombrie 2013;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informații de interes public și normele metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare apetițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Bibliografie Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap – asistent social

 • H.G nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare apetițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificarea și completarile ulterioare;
 • Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social, cu modificarea și completarile ulterioare;

Bibliografie Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap – psiholog

 • H.G nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare apetițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificarea și completarile ulterioare;
 • Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România,  cu modificarea și completarile ulterioare;

Bibliografie Serviciul Prestații Sociale și Facilități – inspector de specialitate

 • H.G nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public și normele de aplicare ale acesteia;
 • Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare apetițiilor, aprobată prin Legea 233/2002;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Bibliografie Complex de Servicii Sociale de zi Sf. Maria - muncitor calificat (ingrijitor persoane varstnice)

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

Bibliografie Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități - inspector de specialitate, psiholog

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare apetițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informații de interes public și normele metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

Bibliografie Complex de Servicii Sociale “Floare Rosie” - asistent medical

 • H.G nr.1434/2004-privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului .
 • Lege nr. 307 din 28/06/2004-privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igena privind unitatile pentru  ocrotirea educarea si instruirea copiilor si tinerilor. Lucretia Titirca “Urgente medico chirurgicale” Editura Medicala 2007 Bucuresti
 • Ordinul Ministerului Educatiei si al Ministerului Sanatatii nr. 5298/1668/2011, precum si Ordinul din 2015, de modificare si completare a prezentului Ordin.

Bibliografie Centrul Social Multifunctional “Sf. Andrei”- asistent medical

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Lege nr. 307 din 28/06/2004 – privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania;
 • Legea nr. 53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
 • Ordinul nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igenă privind unităţile pentru  ocrotirea educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor. Lucretia Titirca “Urgente medico-chirurgicale”, Editura Medicala 2007, Bucuresti.
 • Ordinul Ministerului Educatiei si al Ministerului Sanatatii nr. 5298/1668/2011, precum si Ordinul din 2015, de modificare si completare a prezentului Ordin.

Bibliografie Centrul de zi Sf. Imparati Constantin si Elena - inspector de specialitate

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
 • Legea nr. 53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Prevederi contractuale privind drepturi si obligatii ale angajatului si angajatorului);
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informații de interes public și normele metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;
 • Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare apetițiilor, aprobată prin Legea 233/2002;

 

Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 021/745.72.37, int.133.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design