ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea a 16 posturi contractuale vacante

ANUNȚ privind organizarea concursului care va avea loc la data de 18.03.2015 ora 10:00 (proba scrisa/ practică) şi interviu la data de 24.03.2015 ora 10:00, pentru ocuparea a 16 posturi contractuale vacante, pe perioada nedeterminată, cu respectarea Hotarârii nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, completat si modificat prin H.G. nr. 1027/2014), dupa cum urmeaza:

 • 1 post inspector de specialitate, atribuții (educator) - Complex Apartamente de Tip Familial
 • 1 post inspector de specialitate,atribuții (educator) -Complex Servicii Sociale Istru – Centru Maternal
 • 7 posturi inspector de specialitate, atribuții (educator, animator) -Centrul de Zi Copii cu dizabilitati ,,Orșova’’
  Cerinţe de participare la concurs:
  • Studii superioare de lungă durată cu diploma de licenţă în domeniul socio-uman;
  • Abilități de comunicare;
  • Experiență în domeniu  minim 6 luni;
 • 2 posturi inspector de specialitate, atribuții (educator- pedagog) -Centrul de Zi Copii cu dizabilitati ,,Orșova’’.
  Cerinţe de participare la concurs:
  • Studii superioare de lungă durată cu diploma de licenţă în domeniul (psihopedagogiei/ logopediei/ psihologie);
  • Abilități de comunicare;
  • Experiență în domeniu  minim 6 luni;
 • 1 post psiholog -Centrul de Zi Copii cu dizabilitați ,,Orșova’’
  Cerinte de participare la concurs:
  • Studii superioare de lungă durată cu diploma de licență în domeniul psihologiei;
  • Abilități de comunicare;
  • Experiență în domeniu  minim 6 luni
  • Aviz de libera practica;
 • 1 post asistent medical -Centrul de Zi Copii cu dizabilitati ,,Orșova’’
  Cerinte de participare la concurs:
  • Studii posliceale/superioare de lungă durată cu diploma de licenta în domeniul medical;
  • Abilități de comunicare;
  • Experiență în domeniu  minim 6 luni;
  • Aviz de libera practica
 • 2 posturi infirmier -Centrul de Zi Copii cu dizabilitati ,,Orșova’’
  Cerinte de participare la concurs:
  • Invatamant general
  • Experiență în domeniu  minim 6 luni;
  • Cursuri de infirmier
 • 1 post muncitor calificat (bucatar)- Complex Apartamente de Tip Familial
  Cerinte de participare la concurs:
  • Invatamant general
  • Experiență în domeniu  minim 6 luni;
  • Cursuri de bucatar

Calendarul desfasurarii  concursului:

Concursul se va desfăşura la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  Copilului Sector 6 din Str. Floare Roșie nr. 7A, București.
Rezultatele probelor şi a contestaţiilor depuse se afiseaza la sediul  DGASPC sector 6 şi se publica pe pagina de internet www asistentasociala6.ro    

 Dosarele de înscriere se depun in perioada: 25.02.2015- 10.03.2015;
 Afisarea selectiei dosarelor de concurs: 12.03.2015 ;
 Depunere contestatie  cu privire la rezultatul  selectie de dosare: 13.03.2015;
 Rezultatele contestatiilor pentru selectia de dosare: 16.03.2015;

Proba scrisă:18.03.2015  ora 10:00

 Contestatii cu privire la rezultatele obtinute la proba scrisa: 19.03.2015
Afisarea rezultate cu privire la  contestatiile depuse proba scrisa: 23.03.2015

Interviul: 24.03.2015 ora 1000

Afisare rezultate interviu: 25.03.2015
Contestatii cu privire la interviu: 26.03.2015
Afisare rezultate finale concurs: 27.03.2015

Condiții de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetațenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în  România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 din str. Cernișoara  nr.  38-40, sector 6, București, pâna pe 10.03.2015, ora 14,00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate în dosare cu șină :
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
d) carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) Curriculum Vitae.
(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
(3) În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 
(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c)  și d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie:

Inspector de specialitate - Complex Apartamente de tip Familial

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizată.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
 • Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informaţii de interes public şi  normele metotologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare.  

Muncitor califica (bucatar) - Complex Apartamente de tip Familial

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordin nr. 863 din 10 mai 1995-  Ministerul Sanatatii- pentru aprobarea Normelor de igiena privind producţia, prelucrarea, depozitarea, pãstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)

Inspector de specialitate (educator) - Complex de Servicii Sociale ,,Istru” -  Centru Maternal

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizată.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
 • Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informaţii de interes public şi  normele metotologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare

Inspector de specialitate (educator – pedagog) atribuții psihopedagogice/logopedice/psihologice - Centru de  zi copii cu dizabilitatii  ,,Orșova”

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale.
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizată.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
 • Matei Georgescu “Introducere în consilierea psihologică” – Editura Fundaţiei României de Mâine, 2004 Bucureşti
 • B. Brazelton si J.Sparrow  ,,Puncte de cotitura’’- editura Generatia- 2008  

Inspector de specialitate (educator-animator) - Centru de  zi copii cu dizabilitatii  ,,Orșova”

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale.
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizată.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
 • Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informaţii de interes public şi  normele metotologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare.
 • Constantin Cocoș - Pedagogie,Editia a-III-a revazuta si adaugita 2014, Ed. Polilom.

Psiholog - Centru de  zi copii cu dizabilitatii  ,,Orșova”

 • H.G. nr.  1434/2004 – privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale   Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr.272/2004 – privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizată.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare.                                                                                                                                                     
 • Matei Georgescu “Introducere în consilierea psihologică” – Editura Fundaţiei României de Mâine, 2004 Bucureşti
 • B. Brazelton si J.Sparrow  ,,Puncte de cotitura’’- editura Generatia- 2008 

Infirmiera - Centru de  zi copii cu dizabilitatii  ,,Orșova”

 • H.G Nr.1434/2004-privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului –actualizata.
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea normelor de igena privind unitatile pentru  ocrotirea educarea si instruirea copiilor si tinerilor (de la art. 4 pana la art. 30).
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator).

Asistent Medical - Centru de  zi copii cu dizabilitatii  ,,Orșova”

 • H.G Nr.1434/2004-privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului .
 • Lege nr. 307 din 28/06/2004-privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator).
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igena privind unitatile pentru  ocrotirea educarea si instruirea copiilor si tinerilor.( de la art. 4 pana la art. 30).
 • Lucretia Titirca “Urgente medico chirurgicale” Editura Medicala 2007 Bucuresti.

 

Relații suplimentare se pot obține la tel. 021/745.72.37.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design