DGASPC Sector 6 organizează concurs în perioada 19-20 mai 2014 pentru ocuparea mai multor posturi vacante

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6  cu sediul în str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București, organizează concurs  în perioada 19-20 mai 2014 pentru ocuparea următoarele posturi vacante:

Direcția Protecție Socială 

    Nr.

Compartiment

Functie

Atribuţii-studii

Condiții generale si specifice pentru ocuparea posturilor

1

Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihică "Uverturii"

1  post de inspector de specialitate

Atribuții legate de desfășurarea activităților de terapie ocupațională (activități agricole) cu beneficiarii cu deficiențe neuropsihice.

Conditii generale

 • Studii superioare de lungă durată în domeniul horticultură;
 • Vechime/experiență minim 1 an;

Condiții specifice:

 • Abilități de comunicare;
 • Experiență în domeniu constituie avantaj.

2

Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihică "Uverturii"

2  posturi de asistent medical

Supravegherea și îngrijirea stării de sanatate a beneficiarilor cu deficiențe neuropsihice, se lucrează în ture;

Condiții generale:
-    Studii postliceale de asistent medical;

 • Vechime/experiență minim 1 an;

Condiții specifice:

 • Aviz de liberă practică;
 • Abilități de comunicare și experiență în lucru cu persoane cu dizabilități.

3

Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihică "Uverturii"

8   posturi de  muncitor calificat (infirmier)

Supravegherea și îngrijirea beneficiarilor cu deficiențe neuropsihice, se lucrează în ture;

Conditii generale

 • Studii generale/medii;
 • Curs de specialitate;
 • Vechime/experiență minim 1 an

Condiții specifice:

 • Abilități de comunicare;
 • Experiența de lucru cu persoane care necesită asistență și îngrijire.

4

Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihică "Uverturii"

1  post de medic generalist

Supravegherea stării de sănătate a beneficiarilor cu deficiențe neuropsihice

 Condiții generale:
-  Studii superioare de lungă durată în domeniul medical
-  Vechime/experiență minim 1 an;
Condiții specifice:
-   Aviz de liberă practică;
-  Certificat de membru eliberat de Colegiul Medicilor din România;
-  Experientă în lucru cu persoane cu deficiențe neuropsihice.

5

Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihică "Uverturii"

1 post de muncitor calificat (bucătărie)

Pregatirea și servirea hranei a beneficiarilor cu deficiențe neuropsihice

Condiții generale:
-Studii generale/medii;
-Vechime/experiență minim 1 an;
Condiții specifice:
-Certificat calificare bucătar.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 • Concursul se va desfăşura la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  Copilului Sector 6 din str. Floare Roșie nr.7A Sector 6, București.
 • Proba scrisă/practică –  19  mai  2014, ora 10.00 şi interviul -  20 mai 2014, ora 10.00.

Data până la care se depun dosarele de înscriere: 16.04.2014

Condiții de participare la concurs:

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetațenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în  România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 din str. Cernișoara nr.     38-40, sector 6, București, pâna pe 16.04.2014, ora 14,00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate în dosare de plastic cu șină :

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau, după caz, adeverinţe completate la zi care să ateste vechimea în muncă începând cu data de 01.01.2011 (data de la care nu se mai fac înscrieri în carnetele de muncă), în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni înainte de depunerea dosarului sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) Curriculum Vitae model Europass.
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
(3) În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 
(4) Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 021/745.72.37.

 

Bibliografie concurs

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design