DGASPC Sector 6 organizează în perioada 15-16 ianuarie 2014 concurs pentru ocuparea mai multor posturi vacante

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6  cu sediul în str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București, organizează concursuri  în perioada 15-16 ianuarie 2014 pentru ocuparea următoarele posturi vacante:

Protecția Copilului 

Nr.

Compartiment

Functie

Atribuţii-studii

Condiții generale si specifice pentru ocuparea posturilor

1

Complex Servicii de Recuperare

3   posturi  de psiholog

Specialitate Terapie-recuperare copii cu dizabilități cu aviz de exercitare a profesiei;

Îndrumă, consiliază și formează personalitatea copiilor și tinerilor în domeniul orientării școlare și profesionale.

Condiții generale:

 • Studii superioare de lungă durată în domeniul psihologiei;
 • Vechime/experiență minim 1 an;

Condiții specifice:

 • Abilități de comunicare;
 • Aviz de exercitare a profesiei;
 • Experiență în recuperarea copiilor cu dizabilități.

2

Complex Servicii de Recuperare

2  posturi de psihopedagog

Specialitate Terapie-recuperare copii cu dizabilități cu aviz de exercitare a profesiei;

Educarea și recuperarea copiilor cu dizabilități;

Conditii generale

 • Studii superioare de lungă durată în domeniul psihopedagogiei speciale;
 • Vechime/experiență minim 1 an;

Conditii specifice

 • Abilități de comunicare;
 • Experiență în lucrul cu copiii cu dizabilități.

3

Complex Servicii de Recuperare

2   posturi de inspector de specialitate

Asistent social cu aviz de exercitare a profesiei

Condiții generale

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;
 • Vechime/experiență minim 1 an;

Condiții specifice:

 • Aviz de exercitare a profesiei de asistent social;
 • Abilități de comunicare și experiență în lucru cu copii/ persoane cu dizabilități.

4

Complex Servicii de Recuperare

4 posturi inspector de specialitate

Terapie ocupațională persoane cu dizabilități – specializare terapie ocupațională

Conditii generale

 • Studii superioare în domeniul socio-uman;
 •  Vechime/experiență minim 1 an;

Conditii specifice

 • Calificare terapie ocupationala
 • Abilități de comunicare;

Experiență în lucrul cu copiii cu dizabilități.

5

Complex Servicii de Recuperare

1 post de logoped

Terapie copii cu dizabilități- specializare logopedie

Conditii generale

 • Studii superioare de lungă durată cu specializare logopedie;
 • Vechime/experiență minim 1 an;

Conditii specifice

 • Abilități de comunicare;

Experiență în lucrul cu copiii cu dizabilități.

6

Complex Servicii de Recuperare

1   post de referent

Experiență în terapie ocupațională și recuperare persoane cu dizabilități;

Conditii generale

 • Studii medii cu diplomă de bacalureat;
 • Vechime constituie avantaj;

Conditii specifice:

 • Abilități de comunicare;
 • Experiență în lucrul cu copiii;
 • Nivel mediu de cunoștințe în operarea pe calculator.

7

Complex Servicii de Recuperare

1  post  de psiholog

Formare art terapie, cu aviz de exercitare a profesiei

Condiții generale:

 • Studii superioare de lungă durată în domeniul psihologiei, cu calificare în  Art Terapie;
 • Vechime/experiență minim 1 an;

Condiții specifice:

 • Abilități de comunicare;
 • Aviz de exercitare a profesiei;
 • Experiență în recuperarea copiilor cu dizabilități.

8

Complex Servicii de Recuperare

1   inspector de specialitate

Educator copii

Conditii generale

 • Studii superioare în domeniul socio-uman;
 • Vechime constituie avantaj;

Conditii specifice:

 • Abilități de comunicare;
 • Experiență în lucrul cu persoane cu dizabilitati;
 • Nivel mediu de cunoștințe în operarea pe calculator.

9

Centrul de primire si evaluare in regim de urgenta Arlechino

1   inspector de specialitate

Educator copii din centru, se lucrează în ture;

Conditii generale

 • Studii superioare în domeniul socio-uman;
 • Vechime constituie avantaj;

Conditii specifice:

 • Abilități de comunicare;
 • Experiență în lucrul cu copiii;
 • Nivel mediu de cunoștințe în operarea pe calculator.

10

Centrul de primire si evaluare in regim de urgenta Arlechino

1   post de muncitor calificat (îngrijitor)

Îngrijire și curățenie centru, se lucrează în ture;

Conditii generale

 • Studii generale/medii;

Condiții specifice:

 • Abilități de comunicare;
 • Experiența de lucru cu copii care necesită asistență și îngrijire

 

11

Adăpost de noapte

2   posturi de referent

Supraveghere persoane adulte fără adăpost, se lucrează în ture;

Conditii generale
Studii medii cu diplomă de bacalureat;
Vechime constituie avantaj;
Conditii specifice:      
Abilități de comunicare;
Experiența de lucru cu persoanele adulte care necesită asistență și îngrijire

 Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 • Concursul se va desfăşura la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  Copilului Sector 6 din str. Floare Roșie nr.7A Sector 6, București.
 • Proba scrisă –  15 ianuarie  2014, ora 10.00 şi interviul -  16 ianuarie 2014, ora 10.00.

 Data până la care se depun dosarele de înscriere: 06.12.2013

Condiții de participare la concurs:

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetațenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în  România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 din str. Cernișoara nr.     38-40, sector 6, București, pâna pe 06.12.2013, ora 14,00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate în dosare cu șină :

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau, după caz, adeverinţe completate la zi care să ateste vechimea în muncă începând cu data de 01.01.2011 (data de la care nu se mai fac înscrieri în carnetele de muncă), în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni înainte de depunerea dosarului sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) Curriculum Vitae model Europass.
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

(4) Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 021/745.72.37.

Bibliografie

Bibliografie pentru ocuparea postului de referent/inspector de specialitate din cadrul Centrului de Primire si Evaluare in Regim de Urgenta Arlechino, Complexului de Servicii de Recuperare, Adapostului de Noapte

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale.
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificată prin Legea nr. 257-octombrie 2013.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informaţii de interes public şi  normele metotologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografie pentru ocuparea postului de muncitor calificat (ingrijire si curatenie) din cadrul Centrului de Primire si Evaluare in Regim de Urgenta Arlechino

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu modificarile și completarile ulterioare.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002;
 • Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informatii de interes public si  normele metotologice de aplicare, cu modificarile și completarile ulterioare.

Bibliografie pentru ocuparea postului de psiholog/logoped din cadrul Complexului de Servicii de Recuperare

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare .
 • Florinda Golu (2010). Psihologia dezvoltarii umane. Bucuresti: Editura Universitară.
 • Florin Emil Verza (2007). Defectologie şi logopedie. Bucureşti: Editura Credis.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, modificată prin Legea nr. 257/octombrie 2013.
 • Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informaţii de interes public şi  normele metotologice de aplicare , cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizată.
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002;

Bibliografie pentru ocuparea postului de psihopedagog din cadrul Complexului de Servicii de Recuperare

 • H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Radu Gh. - Particularităţile conduitei la handicapul mintal pe fondul trăsăturilor sale de specificitate , în E. Verza: Elemente de psihopedagogia handicapaţilor, Bucureşti, Ed. Universităţii , 1990
 • Florinda Golu (2010). Psihologia dezvoltarii umane. Bucuresti: Editura Universitară.
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificată prin Legea nr. 257-octombrie 2013.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informaţii de interes public şi  normele metotologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design