Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante in cadrul institutiei

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, str. Cernişoara  nr. 38-40, organizează concurs/examen în data de 26.06.2012 ora 10.00, proba scrisa/practică şi în data de 27.06.2012, ora 10.00, interviul, pentru urmatoarele posturi:

Complexul sociomedical-spital  “Sf. Nectarie”

10 posturi de asistent medical;

Conditii generale:

 • studii postliceale de asistent medical;
 • vechime/experienta minima 1 an;

Conditii specifice:

 • experienta de lucru cu persoane ce necesita asistenta si ingrijire.
 • program de lucru in ture de 12/24 h.
 • abilitati de comunicare;
 • aviz libera practica.

10 posturi infirmier;

Conditii generale:

 • studii  medii/generale;
 • curs de specialitate;
 • vechime minima 1 an;
 • program de lucru in ture de 12/24h.

Conditii specifice:

 • abilitati de comunicare;
 • experienta de lucru cu  persoane ce necesita asistenta si ingrijire

Complexul de servicii sociale  “Floare Rosie”

2 posturi de asistent medical;

Conditii generale:

 • studii postliceale de asistent medical;
 • vechime/experienta minima 1 an;

Conditii specifice:

 • experienta de lucru cu persoane ce necesita asistenta si ingrijire.
 • program de lucru in ture de 12/24h.
 • abilitati de comunicare;
 • aviz libera practica.

1 post medic specialist;

Conditii generale:

 • tudii superioare de lunga durata specializare in : medicina de familie, geriatrie, psihiatrie, neurologie, ;
 • vechime/experienta minima 5 ani;

Conditii specifice:

 • abilitati de comunicare;
 • experienta de lucru cu persoane cu dizabilitati/varstnice;
 • program de lucru in ture de 12/24h.
 • aviz libera practica.

1 post psiholog;

Conditii generale:

 • studii superioare de lunga durata in domeniul psihologiei;
 • vechime/experienta minima 1 an;

Conditii specifice:

 • abilitati de comunicare;
 • experienta de lucru cu persoane cu dizabilitati;

Centrul social multifunctional “Neghinita”

2 posturi de asistent medical;

Conditii generale:

 • studii postliceale de asistent medical;
 • vechime/experienta minima 1 an;

Conditii specifice:

 • experienta de lucru cu persoane ce necesita asistenta si ingrijire.
 • program de lucru in ture de 8h.
 • abilitati de comunicare;
 • aviz libera practica.

4 posturi  infirmier ;

Conditii generale:

 • studii  medii/generale;
 • curs de specialitate;
 • vechime minima 1 an;

Conditii specifice:

 • abilitati de comunicare;
 • experienta de lucru cu  persoane ce necesita asistenta si ingrijire.

Centrul social multifunctional “Pinocchio”

2 posturi de asistent medical;

Conditii generale:

 • studii postliceale de asistent medical;
 • vechime/experienta minima 1 an;

Conditii specifice:

 • experienta de lucru cu persoane ce necesita asistenta si ingrijire.
 • program de lucru de 8h.
 • abilitati de comunicare;
 • aviz libera practica.

Conditii

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele Conditii:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Documente necesare:

 • (1) Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
  • a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
  • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  • c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
  • d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
  • e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
  • f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
  • g) curriculum vitae;
  • h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.
 • (2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
 • (3) In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.   
 • (4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Candidatii trebuie să prezinte o cerere de inscriere adresată conducătorului instituţiei pană la data de  21.05.2012, ora 16.00.   Bibliografia şi alte informaţii privind examenul se pot obţine de la secretarul comisiei - serviciul resurse umane tel. 745 72 37/133.

Probele de examen vor fi susţinute la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din  Str. Floare Rosie  nr.7, Sector 6 Bucureşti.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design