Anunț de selecție privind finanțarea de la bugetul local sector 6 în anul 2019 a asociaţiilor, fundaţiilor și cultelor recunoscute în românia, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 anunță demararea procedurii de selecţie a cererilor de solicitare a subvenţiei pentru anul 2019, din bugetul Consiliului Local Sector 6, în baza Legii nr. 34/1998 pentru acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

Vă aducem la cunoştinţă că solicitările de subvenție din bugetul Consiliului Local Sector 6 pentru 2019 se vor depune până în data de 28 septembrie 2018, orele 14:00, în pachet închis, într-un singur exemplar la Registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, din strada Cernişoara 38-40, conform Legii nr. 34/1998 cu modificările şi completările ulterioare, având înscrisă mențiunea: „A nu se deschide înainte de 1 octombrie 2018”.

În conformitate cu Strategia de Dezvoltare şi Performanţă Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti  2011-2018 aprobată prin H.C.L. Sector 6 nr .159/29.11.2011, în care sunt prevăzute domeniile prioritare de acţiune, Consiliul Local Sector 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 stabilește ca linii prioritare de subvenţionare în anul 2019, următoarele servicii:

 • centre rezidenţiale pentru persoane în dificultate (inclusiv servicii de îngrijire paliativă)
 • cantine sociale
 • centre de zi
 • servicii de recuperare

Domeniile prioritare identificate mai sus pot face obiectul solicitării de subvenţie în baza Legii 34/1998 pentru asociaţiile, fundaţiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza sectorului 6.

Actele necesare pentru cererea de solicitare a subvenţiei, în temeiul Hotărârii nr. 725/2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență social precum și în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 180 din 30.08.2018 sunt:

 1. Cererea de solicitare a subvenţiei și anexele acesteia, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în 3 exemplare, în original;
 2. Ultimul bilanț contabil înregistrat la direcția generală a finanțelor publice a municipiului București, sau la administrația financiară municipală, respectiv la administrațiile financiare ale sectoarelor municipiului București;
 3. Balanța contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentației;
 4. Certificat de atestare fiscală emisde organul fiscal local și central din care să rezulte că nu are datorii;
 5. Certificat de acreditare eliberat în baza Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Licența de funcționare a serviciilor emisă de Ministerul Muncii și Justiției Sociale (se va depune până la finalizarea procesului de evaluare și selecționare, dar nu mai târziu de data la care se va semna contractul de finanțare);

* documenele  de la punctele 1, 2 și 3 se vor depune și în format  electronic pe suport CD/stick memorie.

Unităţi de asistenţă socială

Încadrarea în Nomenclatorul instituţiilor de asistenţă socială

Categorii de cheltuieli eligibile

Cu cazare

 

 

Centre rezidenţiale copii, centrele care acordă cazare mai mult de 24 ore

8790CR-C-I (centre de plasament, case de tip familial, apartamente, etc.); 8790CR-PD-I (centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă persoane dependente: bolnavi cronici, bolnavi în faza terminală etc.); 8790CR-PD-II (centre rezidenţiale recuperare/reabilitare persoane dependente-altele decât persoanele vâstnice şi persoanele cu dizabilităţi)

 1. cheltuieli de personal [2]
 2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate
 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei
 4. cheltuieli cu iluminatul
 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon
 6. cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate
 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate
 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor [3]
 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate
 11. cheltuieli pentru funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială
 12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparaţii etc.)

Centre rezidenţiale adulţi, centrele care acordă cazare mai mult de 24 ore

8730CR-V-I (cămine pentru persoane vârstnice); 8790CR-D-I (centre de îngrijire şi asistenţă); 8790CR-D-II (centre de recuperare şi reabilitare); 8790CR-PFA-II (adăposturi de noapte); 8790CR-VD-I (cetre de primire în regim de urgenţă); 8730CR-V-III (locuinţe protejate); 8710CRMS-II (centre rezidenţiale de îngrijiri paliative)

 1. cheltuieli de personal [2]
 2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate
 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei
 4. cheltuieli cu iluminatul
 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon
 6. cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate
 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate
 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor [4]
 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate
 11. cheltuieli pentru funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială
 12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparaţii etc.)

Fără cazare

 

 

Cantine sociale şi alte servicii de acordare a hranei (masa pe roţi)

8899CPDH-I (cantine sociale)

 1. cheltuieli de personal [2]
 2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate copii
 3. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate adulţi
 4. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei
 5. cheltuieli cu iluminatul
 6. cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon
 7. cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate
 8. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate
 9. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor [5]
 10. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
 11. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate
 12. cheltuieli pentru funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială
 13. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparaţii etc.)

Centre de zi care acordă: servicii de îngrijire şi supraveghere, servicii de reconciliere a vieţii de familie cu viaţa profesională, servicii de sprijin pentru familiile aflate în situaţii de dificultate

8810CZ-V-I (centre de zi de asistenţă şi recuperare adulţi); 8899CZ-D-I (centre de zi adulţi); 8891CZ-C-II (centre de zi pentru copii aflaţi în risc de separare de părinţi); 8891CZ-C-IV (centre de zi pentru pregătirea şi sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie); 8891CZ-C-VI (centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă); 8899CZ-F-I (centre de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii)

 1. cheltuieli de personal [2]
 2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate
 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei
 4. cheltuieli cu iluminatul
 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon
 6. cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate
 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate
 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor [5]
 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate
 11. cheltuieli pentru funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială
 12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparaţii etc.)

Unităţi socio-medicale pentru acordarea de servicii de recuperare şi terapii de recuperare, terapii ocupaţionale

8810ID-I (unităţi de îngrijire la domiciliu adulţi); 8891CZ-C-III (centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi);

 1. cheltuieli de personal [2]
 2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate
 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei
 4. cheltuieli cu iluminatul
 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon
 6. cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate
 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate
 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor [5]
 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate
 11. cheltuieli pentru funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială
 12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparaţii etc.)

Notă:
Nivelul mediu lunar/beneficiar nu poate depăși nivelul mediu lunar al structuriilor proprii similare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în conformitate cu art.2, alin.3 din Hotărârea 1153/2001 cu modificările și completările ulterioare

Pentru detalii puteţi contacta Biroul Relații ONG la numerele de telefon: 021/745.72.37, int. 337 ; 0733.520.439. Persoană de contact – Paul Ghișoi, şef Birou.

REGULAMENT privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în românia cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială

 

1. Conform H.G. nr. 867/14.10.2015, cu modificările și completările ulterioare.

2. Cheltuielile de personal vor fi în conformitate cu nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituţiilor publice şi vor ţine cont de standardele specifice de calitate pentru fiecare unitate

3. Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 1860/2006, cu modificările și completările ulterioare.

4. Cheltuielile de personal vor fi în conformitate cu nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituţiilor publice şi vor ţine cont de standardele specifice de calitate pentru fiecare unitate
Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 1860/2006, cu modificările și completările ulterioare.

5. Cheltuielile de personal vor fi în conformitate cu nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituţiilor publice şi vor ţine cont de standardele specifice de calitate pentru fiecare unitate
Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 1860/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2019 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design