În atenția solicitanților de subvenții de la bugetul de stat în baza Legii nr. 34/1998

Miercuri, 5 octombrie a.c., Guvernul României a aprobat Hotărârea Guvernului  nr. 725/2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială publicată în Monitorul Oficial al României  nr. 792 din 7 octombrie 2016.

Începând cu acest an, evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor se realizează de către comisia  de  evaluare  şi  selecţionare,  constituită  la  nivelul  agenției  judeţene  pentru  plăţi  şi inspecție socială, respectiv a Municipiului București în a cărei rază teritorială își are sediul asociaţia sau fundaţia.

Pentru anul 2017, cererea însoţită de documentele solicitate se depune în pachet închis la registraturile agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, până la data de 31 octombrie 2016, ora 16:30.

Cererea de solicitare a subvenției, prevăzută în anexa nr.1 la Normele metodologice, se completează în trei exemplare și trebuie însoțită de următoarele documente:

 1. ultimul  bilanţ  contabil  înregistrat  la  direcţia  generală  a  finanţelor  publice judeţeană,  respectiv  a  municipiului  Bucureşti,  sau  la  administraţia  financiară municipală,  respectiv  la  administraţiile  financiare  ale  sectoarelor  municipiului Bucureşti;
 2. balanţa  contabilă  de  verificare  din  luna  anterioară  termenului  de  depunere  a documentației;
 3. certificat de atestare fiscală.

Apreciem că este necesar să aveți în vedere modelul actualizat al cererii și anexelor acesteia.

Începând cu anul 2017, nu mai este necesară încadrarea în liniile prioritare de subvenționare. Unitățile de asistență socială trebuie să se încadreze în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârii Guvernului nr.867/2015, cu excepția următoarelor categorii, care nu sunt eligibile pentru a fi subvenționate:

 1. Centre de servicii comunitare și formare (8790 CR - D – V);
 2. Servicii pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane, precum şi la asistent maternal (8790SF – C);
 3. Centre pentru gravide în dificultate (8790CR – MC – II);
 4. Îngrijiri personale la domiciliu (acordate de îngrijitori persoane) (8810ID – II);
 5. Servicii  la  domiciliu  destinate  persoanelor  adulte  cu  dizabilități  prin  asistent personal (8810-ID – IV);
 6. Servicii  în  comunitate  pentru  persoanele  adulte  cu  dizabilități  acordate  prin asistent personal profesionist (8899 SC-D-I);
 7. Servicii de supraveghere şi îngrijire pe timpul zilei acordate de bone (8891CZ -C – VIII);
 8. Centre de zi pentru  monitorizare, asistenţă şi sprijin al femeii gravide predispusă să-şi abandoneze copilul (8899CZ – F – II);
 9. Centre de informare şi  sensibilizare a populaţiei (8899CZ –VD – II);
 10. Centre de zi  pentru victime ale dezastrelor naturale (8899CZ – PN – I);
 11. Centre de suport pentru situaţii de urgenţă/de criză (8899CZ – PN – II).

Categorii de cheltuieli eligibile sunt următoarele:

 1. de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire şi asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;
 2. cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale sau ai altor servicii de acordare a hranei, precum şi pentru beneficiarii centrelor rezidenţiale;
 3. pentru carburanţii necesari funcţionării mijloacelor de transport pentru centrele de zi, unităţile de îngrijiri la domiciliu şi cantinele sociale;
 4. de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001