Solicitare oferta

Ca urmare a derulării proiectului, finanţat din Programul Operaţional  Sectorial  pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, axa prioritară 6 – „Promovarea incluziunii sociale” domeniul major de intervenție 6.2 – Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii, contract POSDRU/165/6.2/S/142962, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 inițiază procedura de achiziție directa in vederea achizitionarii serviciilor de  evaluare  a activităților desfășurate în cadrul proiectului – servicii de audit.

În acest sens vă invităm să ne prezentați o ofertă de preț, ținând cond de următoarele aspecte și suma maximă estimată aprobată în bugetul proiectului, respectiv 104.838 lei (fara TVA,  pe care ofertanții serviciului de audit trebuie să le descrie:

 • Procedura aplicată pentru încheierea acordului cadru: achizție directă;
 • Oferta depusă de operatorul economic trebuie să conțină oferta financiară cu caracteristicile tehnice solicitate mai jos;
 • Data limită pentru depunerea ofertelor: 30.05.2014, ora 14.00;
 • Limba de redactare a ofertei: română;
 • Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile;
 • Prețul va fi exprimat în Ron, fără TVA și echivalentul în Euro la data de 27.05.2014, respectiv 4,3958 Ron/Euro, curs comunicat de BNR.
 • Criteriul care va fi  utilizat în vederea atribuirii contractului: oferta cu prețul cel mai scazut;
 • Nu se acceptă oferte alternative;
 • Adresa la care se va depune oferta: Str. Cernișoara, nr 38-40, Sector 6, București;
 • Documente care trebuie sa insoteasca oferta:
 • Declaraţia pe propria răspundere privind eligibilitatea, care asigură autoritatea contractantă că respectivul candidat îndeplineşte toate condiţiile pentru a fi ales;
 • Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat inclusiv cele locale:
  • Certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale, care să certifice faptul că respectivul candidat că şi-a îndeplinit obigaţiile de plată a impozitelor şi taxelor fapt ce dovedeşte nivelul de responsabilitate şi seriozitate al acestuia, din acesta sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei;
  • Certificat de atestare fiscală care să dovedească faptul că nu figurează în evidenţele compartimentului fiscal cu creanţe bugetare de plată către bugetul local, din aceasta sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei;
 • Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în baza căruia este situat sediul ofertantului, obligatoriu în termen de valabilitate la data depunerii ofertelor, din care să rezulte cel puțin informațiile legate de structura acționarilor, reprezentanților legali și obiectul de activitate care trebuie să corespundă obiectului acordului cadru care urmează să fie atribuit.
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în art. 181 din OUG 34/2006,  care să furnizeze autorității contractante informații legate de operatorul economic, acesta putând fi exclus din procedură dacă:

a) a intrat în faliment ca urmare a hotarârii pronunțate de judecătorul-sindic;
b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care este stabilit;
c) în ultimii 2 ani nu și-a îndeplinit sau și-a îndeplinit în mod defectuos obligațiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
e) prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

 • Declarația privind  neincadrarea in prevederile art. 691;
 • Fişa de informaţii generale, care să furnizeze toate datele de care autoritatea contractantă are nevoie pentru o bună colaborare cu canditatul, precum si  media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani dupa caz;
 • Cerfificat de inregistrare;
 • Carnet de membru al CAFR vizat si la zi;
 • Asigurare de raspundere civila;
 • Curriculum vitae;
 • Dovada certificarii pentru „Auditarea proiectelor finantate din fonduri europene”
 • Declaratie pe propria raspundere cu privire la nesanctionarea in ultimii 3 anii de catre Departamentul de Monitorizare si Competente Profesionale al CAFR;

La întocmirea ofertei operatorul economic va trebui sa țină cond de sarcinile/atribuțiile care-i revin privind atât modul de derulare al contractului cât și modul de întocmire al documentelor  justificative ce vor face ulterior dovada auditării proiectului aflat în derulare, conform standardelor în vigoare.

 1. Documentele de referință la care auditorul se va raporta în vederea desfășurării misiunii de audit.
 2. Respectarea regulilor de eligibilitate al cheltuielilor.
 3. Verificarea respectării legislaţiei pentru fiecare procedură de achiziţie publică realizată în cadrul proiectului. Auditorul va inspecta următoarelor categorii de date şi informații furnizate din documente interne, fără ca acestea să fie exclusive:
  • Înregistrări contabile (în format electronic sau manual) din sistemul contabil al Beneficiarului, precum Registrul jurnal, subcapitole ale acesteia şi toate conturile de salarii, registrele activelor fixe şi alte informaţii contabile relevante;
  • Proceduri de achiziţie (documentaţiile de atribuire, ofertele pentru toate procedurile efectuate în carul proiectului -licitatii, cereri ofertă şi achiziţii directe dupa caz -, rapoartele de evaluare, etc);
  • Angajamente, ordonantari precum contracte şi formulare de comandă;
  • Documente privind prestarea de servicii precum rapoarte aprobate, fişe de pontaj, bilete de transport (incluzând tichetele de îmbarcare), dovada participării la seminarii, conferinţe şi stagii de pregătire (incluzând documentaţia relevantă şi materialele obţinute, certificatele) etc;
  • Documente ce demonstrează recepţia bunurilor şi serviciilor (documente de recepţie din partea furnizorilor);
  • Documente ce demonstrează finalizarea serviciilor, respectiv rapoartele de acceptanţă calitativă şi cantitativă a echipamentelor şi serviciilor;
  • Documente ce reprezintă dovada plăţii, precum extrase bancare, înştiinţări de plată, dovada plăţii din partea subcontractorilor;
  • documente ce atesta modificarea contractului de finantare (notificare, act aditional);
  • orice alte documente necesare in vederea derularii contractului de finantare.

Auditorul trebuie să verifice dacă cererea de rambursare a cheltuielilor este conformă cu condiţiile contractului de finanţare.

Auditorul verifică dacă evidenţele contabile ale Beneficiarului sunt în conformitate cu regulile pentru păstrarea înregistrărilor şi cu regulile contabile din contractul de finanţare.
Scopul este de:

 • a elabora minim 8 rapoarte de audit pentru o estimare de minim 8 cereri de rambursare;
 • a evalua dacă o verificare eficientă şi efectivă a cheltuielilor este fezabilă;
 • a raporta excepţii importante şi puncte slabe cu privire la contabilitate, păstrarea înregistrărilor, cerinţele documentaţiei, astfel încât Beneficiarul să poată întreprinde măsuri ulterioare pentru corectarea şi îmbunătăţirea acestora pe perioada de implementare rămasă a acţiunii.

Auditorul verifică dacă informaţiile din cererea de rambursare a cheltuielilor se reconciliază cu sistemul de contabilitate şi înregistrările Beneficiarului (ex: balanţa de verificare, înregistrări din conturile analitice eferente proiectului derulat).

Auditorul verifică dacă au fost aplicate rate de schimb corecte pentru conversiile monedei, unde este cazul şi în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă.

Auditorul realizează o revizuire analitică a rubricilor cheltuielilor din cererea de rambursare a cheltuielilor şi:

 • verifică dacă bugetul din cererea de rambursare a cheltuielilor corespunde cu bugetul contractului de finanţare (autenticitatea şi autorizarea bugetului iniţial) şi dacă cheltuielile realizate au fost prevăzute în bugetul contractului de finanţare.
 • verifică dacă suma totală solicitată la plată de Beneficiar nu depăşeşte finanţarea nerambursabilă maximă prevăzută în articolul 4 Valoarea contractului de finanţare, precum şi sumele totale prevăzute pe categorii de cheltuieli.
 • verifică dacă orice amendament la bugetul contractului de finanţare este în conformitate cu condiţiile pentru astfel de amendamente (inclusiv dacă se aplică necesitatea unui addendum la contractul de finanţare) aşa cum se prevede în articolul 14 Modificări şi Completări din Contractul de Finanţare.

Pentru orice alte informații suplimentare ne puteți contacta la unul din nr. de telefon/fax: 021.745.72.37, persoana de contact: Nita Dan-Catalin.

În speranța unei bune colaborări, vă mulțumim.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2019 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design