Anunţ privind selectarea de parteneri entităţi private

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergent,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6  Bucureşti anunţă deschiderea selecţiei de parteneri în vederea aplicării în cadrul Cererii de propuneri de proiecte de tip strategic  nr. 165 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Sunt aşteptate propuneri de parteneriate care să vizeze facilitarea accesului la educaţie şi integrarea sau reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii.

Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt:

1. Dezvoltarea şi furnizarea ofertelor individualizate de formare profesională care vizează nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile, inclusiv dezvoltarea competenţelor de bază şi certificarea acestora;
2. Activităţi de motivare pentru grupurile vulnerabile pentru a se integra/reintegra pe piaţa muncii, inclusiv asistenţă în căutarea unui loc de muncă;
3. Activităţi care vizează reconversia profesională a lucrătorilor cu calificări redundante, în special pentru persoanele cu risc de excluziune socială;
4. Consiliere şi asistenţă pentru dezvoltarea de noi locuri de muncă protejate în întreprinderi;
5. Activităţi pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire/asistenţă pentru persoanele dependente pentru a susţine participarea pe piaţa muncii a persoanelor cu risc de excluziune socială;
6. Organizarea de grupuri de sprijin şi grupuri de sprijin reciproc pentru furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională;
7. Studii şi expertiză care vizează evaluarea impactului şi eficacităţii măsurilor şi intervenţiilor suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune socială;
8. Furnizarea programelor de formare profesională, inclusiv calificarea şi recalificarea, pentru creşterea şi dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor grupurilor vulnerabile;
9. Formare profesională, grupuri de lucru educative, pentru persoanele supuse riscului de excluziune socială;
10. Dezvoltarea şi implementarea activităţilor pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii de către tineri, inclusiv pentru combaterea disfuncţiilor sociale, cum ar fi consumul de droguri şi alcool, comiterea de infracţiuni etc.;
11. Campanii pentru promovarea voluntariatului în activităţile dedicate integrării pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială;
12. Dezvoltarea şi promovarea formelor alternative de ocupare adaptate la nevoile persoanelor vulnerabile – muncă la distanţă, muncă prin internet, ocupare cu normă redusă;
13. Dezvoltarea şi promovarea diferitelor forme de cooperare între angajatori, patronate, organizaţii sindicale, ONG-uri (asociaţii şi fundaţii) şi alţi actori relevanţi pe piaţa muncii în vederea identificării şi promovării oportunităţilor de ocupare pentru grupurile vulnerabile;
14. Activităţi în scopul schimbării atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile, în special în ceea ce priveşte mediul de lucru, inclusiv campanii de informare şi promovare îndreptate către angajatori şi angajaţii acestora, comunităţile locale şi factorii de decizie;
15. Campanii pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, prevenirea riscurilor de îmbolnăvire şi promovarea necesităţii controalelor medicale regulate;
16. Cercetări şi studii privind nevoile specifice ale diferitelor grupuri vulnerabile în domenii precum: noi forme şi condiţii de reabilitare profesională şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile etc.;
17. Activităţi pentru dezvoltarea potenţialului profesional al persoanelor vulnerabile şi pentru identificarea şi dezvoltarea oportunităţilor de ocupare, inclusiv formare profesională, grupuri de lucru, asistenţă, consiliere etc.;
18. Formare profesională şi grupuri de lucru pentru organizaţii relevante precum furnizorii de servicii de ocupare, furnizorii de servicii de medicină a muncii, instituţiile administraţiei locale, angajatori care încadrează persoane vulnerabile etc., pentru a le îmbunătăţi acestora competenţele şi modalitatea de abordare în activitatea desfăşurată cu sau pentru persoanele vulnerabile şi familiile acestora;
19. Înfiinţarea, dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială pentru persoanele supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială, în special în zonele rurale şi în comunităţile izolate şi marginalizate;
20. Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor care facilitează accesul persoanelor vulnerabile la formare profesională;
21. Dezvoltarea şi implementarea activităţilor specifice şi personalizate dedicate integrării sociale şi pe piaţa muncii a imigranţilor;
22. Proiectele care se adresează persoanelor vulnerabile vor include măsuri de acompaniere, precum sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire, servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate care permit persoanelor vulnerabile să participe pe piaţa muncii;
23. Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale în vederea îmbunătăţirii accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii;
24. Acreditarea/autorizarea programelor de formare/educaţie destinate persoanelor din categoriile de grupuri ţintă;
25. Activităţi pentru combaterea disfuncţiilor sociale – consum de alcool, consum de droguri, conduite infracţionale etc.

Categoriile de parteneri eligibili:

1. Cooperative sociale, asociaţii de întrajutorare, ONG-uri cu activitate relevantă pentru
specificul acestui DMI;
2. Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi( conform HG nr. 277 din 21 martie 2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă) ;
3. Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Localepentru Ocupare şi Incluziune Socială;
4. MMFPSPV şi structurI/agenţii subordonate/coordonate de acesta;
5. Ministerul Culturii şi Cultelor şi instituţii/agenţii/organizaţii subordonate/coordonate de
acesta;
6. Ministerul de Interne, prin structurile sale de specialitate, inclusiv din subordinecoordonare;
7. Agenţii/instituţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul ocupării şi incluziunii sociale;
8. Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
9. Unităţi de cult şi asociaţii religioase;
10. Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);
11. Organizaţii sindicale şi patronate;
12. Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi instituţii subordonate;
13. Ministerul Justiţiei – prin structurile interne responsabile pentru gestionarea
serviciilor de probaţiune;
14. Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi2;
15. Furnizori de servicii sociale publici/privaţi;
16. Întreprinderi, indiferent de natura capitalului şi forma de organizare şi asociaţii ale
acestora;
17. Universităţi acreditate, publice şi private.

Condiţii specifice – aceste condiţii trebuie îndeplinite de către partenerul care acţionează în nume propriu sau de minim unul dintre partenerii care înaintează o propunere care presupune colaborarea mai multor parteneri:

  • Activitate relevantă, dovedită de statutul organizaţiei, în domeniul promovării drepturilor şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii

Cei interesați să participe la selecție vor depune Fişa Partenerului completată (conform Ghidului solicitantului- Condiții generale) şi Scrisoarea de intenție,  conform modelului ataşat, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri POSDRU -DMI 6.2, Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165” , la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, din Str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București sau la adresele de e-mail: dgaspc6@yahoo.com și sspp_ong_6@yahoo.com, până la data de 30.07.2013, ora 16:30.

Pe lângă aceste documente, se va atașa și o propunere de buget sintetic, împreună cu o copie scanată după statutul organizației.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului. Lista finală a partenerilor selectaţi va fi publicată la data de 31.07.2013, pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, București - www.protectiacopilului6.ro .

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001