Serviciul Strategii Proiecte

12.11.2018
Dezbatere publică - STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ÎN SECTORUL 6 2019 - 2023

 

11.10.2016
În atenția solicitanților de subvenții de la bugetul de stat în baza Legii nr. 34/1998

04.10.2016
Anunţ privind selecţia cererilor de solicitare a subvenţiei pentru anul 2017, din bugetul Consiliului Local Sector 6, în baza Legii nr. 34/1998 pentru acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

16.03.2016
LISTA cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au aprobat subvenţii din bugetul local al sectorului 6 pentru anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

01.10.2014
Comunicat privind cererea de solicitare a subvenţiei în anul 2015, din bugetul Consiliului Local Sector 6, în baza Legii nr. 34/1998 pentru acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

31.07.2014
Rezultatul procedurii de selecție parteneri în vederea depunerii cererilor de finanțare pe Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Invervenție (DMI): 6.2, Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165

23.07.2013
Anunţ privind selectarea de parteneri entităţi private în vederea aplicării în cadrul programului POSDRU, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.2, Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165„Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”

28.06.2013
Rezultat procedura de selectie parteneri in vederea depunerii cererilor de finantare pe Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) Domeniul Major de Interventie (DMI): 6.3.

Atribuţii:

 • Desfăşoară activităţi legate de implementarea programelor, proiectelor în vederea aplicării politicii de asistenţă socială, protecţia copilului, a persoanelor vârstnice şi cu handicap.
 • Elaborează termenii de referinţă pentru programe.
 • Centralizează şi ţine evidenţa tuturor proiectelor şi programelor pe care le gestionează.
 • Realizează în colaborate cu celelalte compartimente ale instituţiei, materialele necesare promovării imaginii acesteia şi care prezintă interes pentru potenţialii parteneri în derularea unor programe/proiecte în domeniul asistenţei sociale, protecţie a copilului, persoanelor vârstnice şi cu handicap.
 • Elaborează procedurile de monitorizare, evaluare şi control ale programelor/proiectelor.
 • Identifică şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane fizice sau juridice pentru elaborarea ţi punerea în aplicare a proiectelor din domeniul său de activitate.
 • Participă la organizarea de seminarii, simpozioane, în vederea promovării politicii de asistenţă socială, protecţie a copilului, persoanelor vârstnice şi cu handicap.
 • Ţine evidenţa O.N.G.-urilor acreditate să desfăşoare activităţi în domeniul asistenţei sociale şi a furnizorilor de servicii autorizaţi.
 • Colaborează cu celelte compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6 pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice care îi revin.
 • Întocmeşte scrisori de intenţie în vederea obţinerii de sponsorizări pentru persoanele aflate în dificultate din evidenţa D.G.A.S.P.C. sector 6.
 • Îndeplineşte orice alte atibuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
 • Personalul din cadrul serviciului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor din interior şi răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor.
 • Colaborează cu Direcţia Economică în vederea întocmirii rapoartelor financiare ale proiectelor;
 • Realizează demersurile necesare în vederea asigurării continuităţii şi sustenabilităţii proiectelor implementate ;
 • Consilierea şi îndrumarea organismelor private care activează pe raza sectorului 6 în vederea dezvoltarii şi implementării de proiecte conform legislaţiei în vigoare privind parteneriatul public-privat;
 • Întocmeşte rapoartele de specialitate privind propuneri de subcontractare sau subvenţionare a unor servicii sociale, de către Consiliul Local al Sectorului 6 şi le supune spre avizare Directorului General;
 • Urmăreşte îndeplinirea de către D.G.A.S.P.C. Sector 6 a responsabilitatilor asumate în baza parteneriatelor încheiate;
 • Păstrează un contact permanent cu celelalte departamente din cadrul D.G.A.S.P.C. în vederea unei bune cunoaşteri a nevoilor existente, ca bază pentru elaborarea proiectelor ;
 • Elaborează proiectul de strategie în domeniul asistenţei sociale pe baza analizei nevoilor existente precum şi în concordanţă cu strategiile naţionale şi regionale şi îl supune spre avizare directorului general;
 • Elaborează planuri de acţiune comunitară în vederea asigurării continuităţii serviciilor sociale;
 • Organizează seminarii şi work-shop-uri în domeniul asistenţei sociale, pe activităţi specifice
 • Elaborează, pe baza evaluării nevoilor existente la nivelul sectorului 6, proiecte în parteneriat cu ONG-uri/instituţii publice ;
 • Colaborează cu sectorul non-guvernamental în vederea implementării şi monitorizării proiectelor co-finanţate ;
 • Întocmeşte rapoarte de evaluare periodice cu privire la stadiul implementării proiectelor aflate în derulare ;

Categoriile de acte emise de acest serviciu sunt următoarele:

 • Convenţii de colaborare
 • Adrese
 • Scrisori de intenţie
 • Rapoarte de specialitate
 • Rapoarte monitorizare
 • Documentaţie specifică serviciului
 • Proiecte

Util

Parteneriate:

Fundaţiile şi asociaţiile interesate de parteneriate cu D.G.A.S.P.C. sector 6  vor depune (o data pe an) cererea de solicitare a subvenţiei din bugetul Consiliulului Local sector 6 la Registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6 din str. Cernişoara, nr. 38-40.

Actele necesare pentru cererea de solicitare a subvenţiei, în temeiul Legii nr.34/1998, sunt:

1.Cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr.1 la norme metodologice;
         2. Raportul privind activitatea asociaţiei/fundaţiei în domeniul asistenţei sociale în ultimele 12 luni calendaristice;
         3. Dovada dreptului de a acorda servicii sociale, respectiv certificatul de acreditare, licenţa de funcţionare şi alte documente care dovedesc dreptul asociaţiei sau fundaţiei de a acorda servicii sociale;
         4. Dovada dobândirii personalităţii juridice;
         5. Ultimul bilanţ contabil, înregistrat la direcţia finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, sau la administraţia financiară municipală, respectiv a municipiului Bucureşti;
6. Balanţa contabilă de verificare la data de 30 septembrie a anului curent;
7. Dovada privind bonitatea asociaţiei/fundaţiei emisă de banca unde are deschis contul
8. Dovada privind situaţia juridică a sediului unităţii de asistenţă socială;
9. Autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţii de asistenţă socială pe anul curent, potrivit legislaţiei în vigoare;

În urma analizării documentelor depuse de către fundaţii/asociaţii, Consiliul Local sector 6 va emite o Hotărâre de Consiliu prin care se aprobă cererea de subvenţie.

Conform Hotărârii de Consiliu - D.G.A.S.P.C. sector 6 va semna împreună cu asociaţia/fundaţia o convenţie de colaborare, prin care se va deconta lunar, timp de 12 luni, suma menţionată în Hotărârea de Consiliu.

Lunar, fundaţia/asociaţia are obligaţia de a transmite D.G.A.S.P.C. sector 6 un raport financiar-contabil şi o cerere de solicitare a decontului.

Monitorizarea cazurilor va fi efectuată în termen de 48 h de la primirea raportului şi a cererii de solicitarea a decontului din partea fundaţiei.

La sediile fundaţiilor/asociaţiilor se vor deplasa lunar, doi reprezentanţi din partea D.G.A.S.P.C. sector 6 în vederea efectuării monitorizării cazurilor.

Se vor identifica serviciile acordate beneficiarilor, modul în care este implementat programul social, întocmindu-se, în urma unui scurt interviu cu beneficiarul, o fişă de monitorizare.

Pe baza fişelor de monitorizare se va întocmi raportul de monitorizare şi referatul de decont care, împreună cu raportul financiar-contabil prezentat de asociaţie va fi înaintat către serviciul Financiar al D.G.A.S.P.C. sector 6  pentru a fi efectuat decontul conform convenţiei de colaborare.

Legislatie:

Contact:

Adresa: str. Floare Roşie nr. 7A, Sector 6, Bucureşti (zona Militari-Apusului)
Telefon: 0215691045 int.337; 0727228928
Fax: 0215691045

Email: proiecte.ong@dgaspc6.com

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2019 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design