Compartiment Programe și Managementul Proiectelor

REZULTATE SELECȚIE PARTENER ONG

10.03.2021

COMUNICARE REZULTATE privind procedura de selecţie a partenerului pentru apelul de proiecte „Îmbunătăţirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii", apel lansat la data de 30 septembrie 2020 ele către de Ministerul Sănătăţii -Granturi SEE 2014-2021 Provocări în sănătatea publică la nivel european

Vezi rezultatul aici

SELECȚIE PARTENER ONG

22.02.2021

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 anunță intenția de a selecta 1 partener ONG în vederea depunerii unei cereri de finanțare pe Granturi SEE 2014-2021 Provocări în sănătatea publică la nivel european, Apelul de propuneri de proiecte nr. 1 Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii, apel lansat la data de 30 septembrie 2020 de către de Ministerul Sănătății.

Informații suplimentare

Atribuţii:

 • Desfăşoară activităţi legate de implementarea programelor, proiectelor în vederea aplicării politicii de asistenţă socială, protecţia copilului, a persoanelor vârstnice şi cu handicap.
 • Elaborează termenii de referinţă pentru programe.
 • Centralizează şi ţine evidenţa tuturor proiectelor şi programelor pe care le gestionează.
 • Realizează în colaborate cu celelalte compartimente ale instituţiei, materialele necesare promovării imaginii acesteia şi care prezintă interes pentru potenţialii parteneri în derularea unor programe/proiecte în domeniul asistenţei sociale, protecţie a copilului, persoanelor vârstnice şi cu handicap.
 • Elaborează procedurile de monitorizare, evaluare şi control ale programelor/proiectelor.
 • Identifică şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane fizice sau juridice pentru elaborarea ţi punerea în aplicare a proiectelor din domeniul său de activitate.
 • Participă la organizarea de seminarii, simpozioane, în vederea promovării politicii de asistenţă socială, protecţie a copilului, persoanelor vârstnice şi cu handicap.
 • Ţine evidenţa O.N.G.-urilor acreditate să desfăşoare activităţi în domeniul asistenţei sociale şi a furnizorilor de servicii autorizaţi.
 • Colaborează cu celelte compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6 pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice care îi revin.
 • Întocmeşte scrisori de intenţie în vederea obţinerii de sponsorizări pentru persoanele aflate în dificultate din evidenţa D.G.A.S.P.C. sector 6.
 • Îndeplineşte orice alte atibuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
 • Personalul din cadrul serviciului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor din interior şi răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor.
 • Colaborează cu Direcţia Economică în vederea întocmirii rapoartelor financiare ale proiectelor;
 • Realizează demersurile necesare în vederea asigurării continuităţii şi sustenabilităţii proiectelor implementate ;
 • Consilierea şi îndrumarea organismelor private care activează pe raza sectorului 6 în vederea dezvoltarii şi implementării de proiecte conform legislaţiei în vigoare privind parteneriatul public-privat;
 • Întocmeşte rapoartele de specialitate privind propuneri de subcontractare sau subvenţionare a unor servicii sociale, de către Consiliul Local al Sectorului 6 şi le supune spre avizare Directorului General;
 • Urmăreşte îndeplinirea de către D.G.A.S.P.C. Sector 6 a responsabilitatilor asumate în baza parteneriatelor încheiate;
 • Păstrează un contact permanent cu celelalte departamente din cadrul D.G.A.S.P.C. în vederea unei bune cunoaşteri a nevoilor existente, ca bază pentru elaborarea proiectelor ;
 • Elaborează proiectul de strategie în domeniul asistenţei sociale pe baza analizei nevoilor existente precum şi în concordanţă cu strategiile naţionale şi regionale şi îl supune spre avizare directorului general;
 • Elaborează planuri de acţiune comunitară în vederea asigurării continuităţii serviciilor sociale;
 • Organizează seminarii şi work-shop-uri în domeniul asistenţei sociale, pe activităţi specifice
 • Elaborează, pe baza evaluării nevoilor existente la nivelul sectorului 6, proiecte în parteneriat cu ONG-uri/instituţii publice ;
 • Colaborează cu sectorul non-guvernamental în vederea implementării şi monitorizării proiectelor co-finanţate ;
 • Întocmeşte rapoarte de evaluare periodice cu privire la stadiul implementării proiectelor aflate în derulare ;

Categoriile de acte emise de acest serviciu sunt următoarele:

 • Convenţii de colaborare
 • Adrese
 • Scrisori de intenţie
 • Rapoarte de specialitate
 • Rapoarte monitorizare
 • Documentaţie specifică serviciului
 • Proiecte

Util

Parteneriate:

Fundaţiile şi asociaţiile interesate de parteneriate cu D.G.A.S.P.C. sector 6  vor depune (o data pe an) cererea de solicitare a subvenţiei din bugetul Consiliulului Local sector 6 la Registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6 din str. Cernişoara, nr. 38-40.

Actele necesare pentru cererea de solicitare a subvenţiei, în temeiul Legii nr.34/1998, sunt:

 1. Cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr.1 la norme metodologice;
 2. Raportul privind activitatea asociaţiei/fundaţiei în domeniul asistenţei sociale în ultimele 12 luni calendaristice;
 3. Dovada dreptului de a acorda servicii sociale, respectiv certificatul de acreditare, licenţa de funcţionare şi alte documente care dovedesc dreptul asociaţiei sau fundaţiei de a acorda servicii sociale;
 4. Dovada dobândirii personalităţii juridice;
 5. Ultimul bilanţ contabil, înregistrat la direcţia finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, sau la administraţia financiară municipală, respectiv a municipiului Bucureşti;
 6. Balanţa contabilă de verificare la data de 30 septembrie a anului curent;
 7. Dovada privind bonitatea asociaţiei/fundaţiei emisă de banca unde are deschis contul;
 8. Dovada privind situaţia juridică a sediului unităţii de asistenţă socială;
 9. Autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţii de asistenţă socială pe anul curent, potrivit legislaţiei în vigoare;

În urma analizării documentelor depuse de către fundaţii/asociaţii, Consiliul Local sector 6 va emite o Hotărâre de Consiliu prin care se aprobă cererea de subvenţie.

Conform Hotărârii de Consiliu - D.G.A.S.P.C. sector 6 va semna împreună cu asociaţia/fundaţia o convenţie de colaborare, prin care se va deconta lunar, timp de 12 luni, suma menţionată în Hotărârea de Consiliu.

Lunar, fundaţia/asociaţia are obligaţia de a transmite D.G.A.S.P.C. sector 6 un raport financiar-contabil şi o cerere de solicitare a decontului.

Monitorizarea cazurilor va fi efectuată în termen de 48 h de la primirea raportului şi a cererii de solicitarea a decontului din partea fundaţiei.

La sediile fundaţiilor/asociaţiilor se vor deplasa lunar, doi reprezentanţi din partea D.G.A.S.P.C. sector 6 în vederea efectuării monitorizării cazurilor.

Se vor identifica serviciile acordate beneficiarilor, modul în care este implementat programul social, întocmindu-se, în urma unui scurt interviu cu beneficiarul, o fişă de monitorizare.

Pe baza fişelor de monitorizare se va întocmi raportul de monitorizare şi referatul de decont care, împreună cu raportul financiar-contabil prezentat de asociaţie va fi înaintat către serviciul Financiar al D.G.A.S.P.C. sector 6  pentru a fi efectuat decontul conform convenţiei de colaborare.

Legislatie:

Contact:

Adresa: str. Floare Roşie nr. 7A, Sector 6, Bucureşti (zona Militari-Apusului);
Telefon: 0215691045 int.337; 0727228928;
Fax: 0215691045;

Adresa de e-mail: office@dgaspc6.com.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001