ANUNȚ

11.09.2018

Anunț de selecție privind finanțarea de la bugetul local sector 6 în anul 2019 a asociaţiilor, fundaţiilor și cultelor recunoscute în românia, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, în conformitate cu legea nr. 34/1998 cu modificările și completările ulterioare

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 anunță demararea procedurii de selecţie a cererilor de solicitare a subvenţiei pentru anul 2019, din bugetul Consiliului Local Sector 6, în baza Legii nr. 34/1998 pentru acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

Vă aducem la cunoştinţă că solicitările de subvenție din bugetul Consiliului Local Sector 6 pentru 2019 se vor depune până în data de 28 septembrie 2018, orele 14:00, în pachet închis, într-un singur exemplar la Registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, din strada Cernişoara 38-40, conform Legii nr. 34/1998 cu modificările şi completările ulterioare, având înscrisă mențiunea: „A nu se deschide înainte de 1 octombrie 2018”.

Mai multe informații aici

ANUNȚ DE PARTICIPARE

21.03.2018

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 invită asociațiile și fundațiile constituite conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea 350/2005, să depună proiectele în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul social (copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice și personal din serviciile sociale).

Finanțarea va fi acordată în conformitate cu art. 20, alin 2 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, cu mențiunea alegerii acestei opțiuni pentru accelerarea procedurii de selecție a  proiectelor și cu H.C.L.S6 nr. 290 din data de 23.11.2017 .
Suma totală aprobată, în conformitate cu H.C.L. nr 35/22.02.2018 este de 8.000.000 lei, respectiv: 2.000.000 lei pentru copii, 2.000.000 lei pentru persoane cu dizabilități, 3.900.000 lei pentru persoane vârstnice și 100.000 lei pentru personalul din serviciile sociale.

Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile pentru anul 2018 și Procedura privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru activitățile nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale pentru anul 2018, vor fi postate pe site-ul instituției.

Menționăm că motivul accelerării procedurii de selecție de proiecte prin reducerea numărului de zile  are la bază aprobarea intârziată a  bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018.

Data limită de depunere a proiectelor este 13.04.2018, ora 14:00 la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 din Str. Cernișoara, nr.38-40, sector 6, București, selecția și evaluarea proiectelor se va face în perioada 16.04.– 08.05.2018, comunicarea rezultatelor pe 09.05.2018, depunerea contestațiilor pe 10.05.2018, soluționarea contestațiilor în perioada 11.05-14.05.2018 și anunțarea rezultatelor finale pe 15.05.2018.

Criteriul de acordare a finanțării este punctajul total al proiectului, iar desemnarea proiectelor câștigătoare se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita bugetului aprobat.

Informații suplimentare la numărul de telefon 021/745.72.37, interior 337, Birou Relații ONG.

Atribuţii:

 • Identifică organizațiile neguvernamentale, persoanele juridice și persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale;
 • Dezvoltă structura de servicii sociale la nivelul Sectorului 6 prin identificarea și extinderea rețelei de organizații neguvernamentale de profil;
 • Colaborează cu organizațiile neguvernamentale, persoanele juridice și persoanele fizice, în vederea elaborării și derulării în comun a proiectelor din domeniul asistenței sociale;
 • Desfășoară activități legate de implementarea programelor, proiectelor în colaborare cu organizațiile neguvernamentale, împreună cu Serviciul Strategii, proiecte și alte servicii/compartimente implicateîn vederea aplicării politicilor de asistență socială;
 • Întocmește și actualizează  evidența ONG-urilor acreditate să desfășoare activități în domeniul asistenței sociale și a furnizorilor de servicii autorizați;
 • Întocmește și actualizează evidența proiectelor și programelor implementate în colaborare cu organizațiile neguvernamentale;
 • Atrage resurse financiare (donații, sponsorizări, stângere de fonduri), resurse materiale, umane prin demararea de proiecte comune cu ONG-urile interesate, se implică în acțiuni menite să promoveze responsabilitatea socială;
 • Oferă consultanță și îndrumă organismele private care activează pe raza Sectorului 6, în vederea dezvoltării și implementării de proiecte conform legislației în vigoare cu privire la parteneriatul public-privat și contractarea de servicii sociale;
 • Dezvoltă parteneriate public-private, prin atragerea de parteneri privați atât din rândul ONG-urilor, cât și din cadrul companiilor private, prin proiecte, programe de responsabilitate socială;
 • Organizează și participă la seminarii și work-shop-uri, împreună cu serviciile/compartimentele implicate și organismele private, pentru activități specifice în cadrul proiectelor și programelor aflate în derulare, în domeniul asistenței sociale;
 • Elaborează proceduri de lucru privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Consiliului Local Sector 6, pentru activitățile nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale;
 • Întocmește rapoartele de specialitate privind propuneri de subcontractare sau subvenționare a unor servicii sociale și le supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 6;
 • Colaborează și menține legătura atât cu serviciile de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 care monitorizează și evaluează persoanele beneficiare ale proiectelor și programelor, cât și cu organismele private;  
 • Monitorizează serviciile sociale oferite de parteneri, în baza contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Categoriile de acte emise de acest serviciu sunt următoarele:

 • Convenţii de colaborare;
 • Adrese;
 • Scrisori de intenţie;
 • Rapoarte de specialitate;
 • Rapoarte monitorizare;
 • Documentaţie specifică biroului.

Util:

Parteneriate

Legislatie:

 • Strategia de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 – București pentru perioada 2011 – 2018;
 • Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;
 • Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;
 • H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;
 • Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;
 • Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Date de contact:

Șef  Birou Relații ONG: Paul Ghișoi
Adresa: str. Floare Roşie nr. 7A, Sector 6, Bucureşti (zona Militari-Apusului),
Telefon: 0215691045, 0217457237, int.337;

Email: relatii.ong@dgaspc6.com

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2019 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design