Biroul Dezvoltare Relații cu Societatea Civilă și Responsibilitatea Socială

SELECȚIE PARTENER ONG

30.08.2022

Anunţ de selecţie privind finanţarea de la bugetul local sector 6, în anul 2023, a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, în conformitate cu legea nr. 34/1998 cu modificările şi completările ulterioare.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6 anunţă demararea procedurii de selecţie a cererilor de solicitare a subvenţiei pentru anul 2023, din bugetul Consiliului Local Sector 6, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, respectiv HG nr.1153/200 I pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, cu modificările şi completările ulterioare.

Voluntariat în domeniul asistenței sociale

Atribuţii:

 • Identifică organizațiile neguvernamentale, persoanele juridice și persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale;
 • Dezvoltă structura de servicii sociale la nivelul Sectorului 6 prin identificarea și extinderea rețelei de organizații neguvernamentale de profil, interni sau externi;
 • Colaborează cu organizațiile neguvernamentale, persoanele juridice și persoanele fizice, în vederea elaborării și derulării în comun a proiectelor din domeniul asistenței sociale;
 • Desfășoară activități legate de implementarea programelor, proiectelor în colaborare cu organizațiile neguvernamentale, împreună cu Compartementul Programe și Managementul Proiectelor și alte servicii/compartimente implicateîn vederea aplicării politicilor de asistență socială;
 • Întocmește și actualizează  evidența ONG-urilor acreditate să desfășoare activități în domeniul asistenței sociale și a furnizorilor de servicii autorizați;
 • Întocmește și actualizează evidența proiectelor și programelor implementate în colaborare cu organizațiile neguvernamentale;
 • Atrage resurse financiare (donații, sponsorizări, stângere de fonduri), resurse materiale, umane prin demararea de proiecte comune cu ONG-urile interesate, reprezentații CSR ai companiilor, se implică în acțiuni menite să promoveze responsabilitatea socială, precum și din partea operatorilor economici, organizații patronale, etc.,;
 • Atrage resurse financiare, resurse materiale sub formă de donații pentru Magazinul SocialXChange;
 • Oferă consultanță și îndrumă organismele private care activează pe raza sectorului 6, în vederea dezvoltării și implementării de proiecte conform legislației în vigoare cu privire la parteneriatul public-privat și contractarea de servicii sociale;
 • Dezvoltă parteneriate public-private, prin atragerea de parteneri privați atât din rândul ONG-urilor, cât și din cadrul companiilor private, prin proiecte, programe de responsabilitate socială;
 • Organizează și participă la seminarii și work-shop-uri, împreună cu serviciile/compartimentele implicate și organismele private, pentru activități specifice în cadrul proiectelor și programelor aflate în derulare, în domeniul asistenței sociale;
 • Elaborează proceduri de lucru privind regimul subvenționărilor/finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local organizațiilor neguvernamentale respectând legislația în vigoare;
 • Întocmește rapoartele de specialitate privind propuneri de subcontractare sau subvenționare a unor servicii sociale și le supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 6;
 • Colaborează și menține legătura atât cu serviciile de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 care monitorizează și evaluează persoanele beneficiare ale proiectelor și programelor, cât și cu organismele private;  
 • Monitorizează serviciile sociale oferite de parteneri, în baza convențiilor de colaborare/contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice;
 • Atrage și gestionează voluntarii care desfășoară activități de voluntariat în cadrul serviciilor din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Categoriile de acte emise de acest serviciu sunt următoarele:

 • Convenţii de colaborare;
 • Adrese;
 • Scrisori de intenţie;
 • Rapoarte de specialitate;
 • Rapoarte monitorizare;
 • Documentaţie specifică biroului.

Utile:

Parteneriate

Legislatie:

 1. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;
 4. Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;
 5. Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
 6. H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;
 7. H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;
 8. Hotărârea Consiliului Local nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei locale  de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București pentru perioada 2019 – 2023;
 9. Metodologie de lucru privind incheierea de parteneriate intre dgaspc sector 6 si ong-uri ale persoanelor cu handicap sau care reprezinta interesele acestora precum si institutii de cult recunoscute de lege cu activitate in domeniu;
 10. Regulamentul de Organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Voluntariat:

 1. Legea Nr.78/24.06.2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România;
 2. Legea nr. 175 din 07 octombrie 2016 pentru modificarea art. 15 din Legea 78/2014;
 3. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 4. H.G. nr. 1317 din 27 octombrie 2015 privind sprijinirea activităților de voluntariat în domeniul serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice;

Date de contact:

Șef  Birou: Paul Ghișoi
Adresa: Bd. Uverturii 89, Sector 6, Bucureşti (zona Militari)
Telefon: 0725974732;
Email: relatii.ong@dgaspc6.com

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Chestionar privind evaluarea nevoilor sociale în sectorul 6

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001