Secretariat Comisie Persoane Adulte cu Handicap

 

 

 

 

Secretariatul Comisiei Persoane Adulte cu Handicap sector 6 funcţionează în temeiul art. 85 alin. 9 din OUG nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Domeniu de competenţă

 • Asigură lucrările de secretariat ale Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap;
 • Realizează legătura între Comisia de Evaluare şi Serviciul de Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap.

Categorii de beneficiari

 • Persoanele adulte cu handicap, cu domiciliul pe raza sectorului 6, municipiul Bucureşti.

Servicii oferite

În relaţia cu Serviciul de Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap

 • înregistrează în registrul propriu de evidenţă dosarele persoanelor cu handicap solicitante, dupa realizarea evaluării de către Serviciul de Evaluare Complexă.

În relaţia cu Comisia de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap

 • asigură transmiterea dosarelor la Comisia de Evaluare, însoţite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de Evaluare Complexă;
 • transmite membrilor Comisiei de Evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare a şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia;
 • ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor;
 • întocmeşte procese-verbale privind desfăşurarea şedinţelor;
 • redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare profesională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa;
 • gestionează registrul de procese-verbale;
 • gestionează registrul de contestaţii.

Certificatele de încadrare în grad de handicap, certificatele de orientare profesională şi   deciziile adoptate de Comisia de Evaluare, precum şi modul în care acestea au fost luate, se consemnează de secretarul Comisiei de Evaluare în procesul-verbal al şedinţei; procesul-verbal se semnează de către preşedinte şi membrii prezenţi;

Procesele-verbale ale şedinţelor se consemnează în registrul de procese-verbale ale cărui pagini se numerotează şi trebuie să poarte ştampila Comisiei de Evaluare, precum şi semnătura secretarului Comisiei;

La şedinţe participă, în mod obligatoriu secretarul Comisiei de Evaluare, fără a fi implicat în soluţionarea cazurilor.

În relaţia cu beneficiarul

 • Transmite şi comunică persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de Comisia de Evaluare, adică certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare şi integrare socială şi certificatul de orientare profesională, precum şi alte documente eliberate de Comisie, în termen de 5 zile lucrătoare;
 • Certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare profesională pot fi contestate în maximum 30 de zile de la comunicare, la Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; contestaţiile împotriva certificatelor de încadrare în grad şi tip de handicap se depun la Secretariatul Comisiei iar acesta va transmite contestaţia şi dosarul persoanei în cauză, în termen de 5 zile lucrătoare, Comisiei Superioare. Comisia Superioară soluţionează contestaţiile în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului în Registrul de corespondenţă al Comisiei Superioare. Deciziile sunt înmânate petentului de către Secretariatul Comisiei.

În relaţia cu forurile ierarhice superioare

 • Secretariatul Comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite, în condiţiile prevăzute de lege, de conducătorul DGASPC.

Formulare

Baza legislativă

 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi actualizată;
 • Hotărâre de Guvern nr. 430/2008, privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
 • OUG nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2066 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007, privind aprobarea criteriilor medico-psiho-sociale, în baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap;
 • Hotărâre de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legea nr. 263/2010 privind privind sistemul unitar de pensii publice.

Date contact

Adresă: str. Floare Roşie nr. 7A, sector 6, Bucureşti (zona Militari - Apusului)
Telefon: 0372303294
Adresă e-mail: comisieadulti@dgaspc6.com

Opțiuni pagină

Citește pagina

Rețele sociale

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2020 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design