Secretariat Comisie Persoane Adulte cu Handicap

 

 

 

 

Informare persoane cu dizabilități
Potrivit regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

Secretariatul Comisiei Persoane Adulte cu Handicap sector 6 funcţionează în temeiul art. 85 alin. 9 din OUG nr. 84/2010 pentrumodificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Categorii de beneficiari:

 • persoane adulte cu handicap, cetățeni români, cetățeni ai altor state sau apatrizi, care au domiciliul ori reședința în sectorul 6.

Domeniu de competență:

 • asigurarea lucrărilor de secretariat ale Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap, precum și informarea și consilierea socială a persoanelor cu handicap.

Descrierea pe scurt a activităților desfășurate:

 • Înregistrarea dosarelor persoanelor cu handicap, după realizarea evaluării de către specialiștii Serviciului de Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap;
 • Înaintarea dosarelor către Comisia de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap;
 • Redactarea certificatelor de încadrare în grad de handicap, certificatelor de orientare profesională, programelor individuale de reabilitare și integrare socială, precum și a altor decizii adoptate de către Comisia de Evaluare;
 • Transmiterea și comunicarea documentelor emise de către Comisia de Evaluare.

Derularea activității:

 • Conform Hotărârii de Guvern nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aceasta soluționează cazurile în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data referirii dosarului de către Serviciul de Evaluare Complexă;
 • Ședințele comisiei sunt conduse de către președintele acesteia; la ședințe participă, în mod obligatoriu, secretarul comisiei de evaluare, fără a fi implicat în soluționarea cazurilor;
 • Secretariatul Comisiei de Evaluare redactează toate deciziile în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc ședința;
 • Toate deciziile adoptate se consemnează de către secretarul comisiei în procesul verbal al ședinței care se semnează de către președinte și de membrii prezenți;
 • Documentele se semnează de către președinte și membrii comisiei și se contrasemnează de către secretarul comisiei;
 • Certificatele de încadrare în grad de handicap și certificatele de orientare profesională aflate în termen de valabilitate sunt recunoscute în cazul transferului dosarului persoanei cu handicap dintr-o unitate administrativ-teritorială în alta, respectiv dintr-o subdiviziune administrativ-teriorială în alta;
 • Certificatele de încadrare în grad de handicap emise de către Comisia de Evaluare respectă noul model impus de Hotărârea de Guvern nr. 927/2016 - modificarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008, luând în considerare necesitatea respectării datelor cu caracter personal; prin urmare, datele referitoare la statutul social, codul de boală, precum și codul de handicap, fac parte din Anexa la certificatul de încadrare în grad de handicap;
 • În textul certificatului de încadrare în grad de handicap se face motivarea actului administrativ, unde se face referire la capitolul/capitolele din Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psiho-sociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap, cu modificările și completările ulterioare;
 • Secretariatul Comisiei de Evaluare transmite către persoana cu handicap solicitantă/părinților/reprezentanților legali/asistentului personal profesionist, documentele aprobate de Comisia de Evaluare, prin poștă-cu confirmare de primire, sau la sediul instituției-după convocarea telefonică făcută în prealabil.

ATENȚIE

 • Pentru informații legate de încadrarea/neîncadrarea în grad de handicap stabilită de către Comisia de Evaluare, vă îndrumăm să consultați Anexa la certificatul de încadrare în grad de handicap pe care l-ați primit, la rubrica Motivarea de specialitate;
 • Ca urmare a modificării procedurii de contestare a certificatelor de încadrare, în cazul în care persoana nu este mulțumită de rezultatul evaluării, după cum se menționează în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2017 care modifică alin. 5 al art. 87 din Legea  nr. 448/2006, certificatele de încadrare în grad de handicap pot fi contestate în 30 de zile calendaristice de la comunicare, la instanța de contencios administrativ, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, cererile adresate instanței fiind scutite de taxă de timbru.
 • Persoanele care solicită reevaluarea încadrării în grad de handicap, trebuie să depună documentația cu 60 de zile înainte de expirarea valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap. Documentația necesară reevaluării este menționată pe Anexa certificatului de încadrare în grad de handicap dobândit anterior.

Contact:

Adresă: str. Floare Roşie nr. 7A, sector 6, Bucureşti (zona Militari - Apusului);
Telefon: 0372.303.294 sau 021.410.30.20 int. 315;

Adresa de e-mail: office@dgaspc6.com.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Chestionar privind evaluarea nevoilor sociale în sectorul 6

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001