Centrul de Zi “Sfântul Andrei”

Centrul de zi Sfântul Andrei oferă servicii sociale pentru un număr de 120 beneficiari proveniți din familii defavorizate de pe raza sectorului 6.

Este un serviciu social licențiat, având codul de serviciu social 8891 CZ-C-IV și numărul de licență 1423 din data 14.12.2020. Funcționează cu respectarea standardului minim de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, conform Ordinului nr. 27/2019

Copiii își petrec cea mai mare parte a timpului la centru descoperind în fiecare zi lucruri noi sub stricta îndrumare și atenta supraveghere a personalului calificat (educatori, infirmiere, asistent social, psiholog, asistenți medicali).

Scopul centrului este de a oferi protecție socială pentru 120 de copii (3-6 ani) proveniți din familii defavorizate de pe raza Sectorului 6, cu scopul prevenirii separării copilului de familie.

Punem la dispoziția beneficiarilor, dar și părinților / aparținătorilor legali, următoarele servicii:

 • servicii de îngrijire, supraveghere și odihnă a copiilor;
 • activități în vederea dezvoltării deprinderilor de viață independentă;
 • activități instructiv-educative, de recreere-socializare, ținând cont de vârsta și nivelul de dezvoltare a acestora;
 • asistență psihologică pentru copii și servicii de sprijin și consiliere pentru părinții / reprezentanții legali ai copiilor;
 • servicii de supraveghere, de igienă și menținere a stării de sănătate, totodată acordă primul ajutor, în caz de nevoie, pe perioada cât copiii sunt în centru;
 • hrana necesară copiilor, cu respectarea normelor legale în vigoare;
 • colaborează cu familiile copiilor care frecventează programul centrului, în ceea ce privește respectarea interesului copilului;
 • contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc ce pot duce la separarea copilului  de părinții săi;
 • activități de informare a beneficiarilor / potențialilor beneficiari cu privire la serviciile oferite și beneficiile acestora.

Centrul de zi Sfântul Andrei se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani, cu  domiciliul legal / reședința în sectorul 6, proveniți din familii defavorizate.

Centrul de zi se organizează și funcționează cu program zilnic de luni până vineri, între orele 07:30 - 18:00.

Categorii de beneficiari:

 • Beneficiarii serviciilor acordate sunt copiii cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, precum și familiile din care provin acești copii.
 • Este interzis refuzul înscrierii copiilor în centre de zi pe criterii discriminatorii bazate pe rasă, naționalitate, sex, gen, vârstă, etnie, dizabilitate, categorie socială, limbă, religie, convingeri, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, apartenență la o categorie defavorizată.

Criteriile principale de admitere în centru sunt următoarele:

 1. Copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani;
 2. Domiciliul legal / viză de flotant la care locuiesc efectiv familia împreună cu copilul, să fie pe raza sectorului 6 (Excepție fac cazurile din alte sectoare / județe venite la recomandarea / propunerea Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie – D.G.A.S.P.C. Sector 6.);
 3. Venitul NET pe membru de familie să fie mai mic sau egal cu 1450 lei (La calcularea veniturilor se ține seama de totalitatea veniturilor cu caracter permanent)

Criterii secundare de admitere

 1. Copilul care nu are acces la o altă formă de învățământ preșcolară / supraveghere pe timpul zilei (pentru această situație părintele / reprezentantul legal trebuie să facă dovada / să prezinte refuzul instituției la care a solicitat înscrierea.);
 2. Copilul cu recomandarea C.M.B.R.A.E care nu are / nu mai are acces la o altă formă de învățământ preșcolar / supraveghere pe timpul zilei  (pentru această situație părintele / reprezentantul legal trebuie să prezinte recomandarea C.M.B.R.A.E și refuzul instituției la care a solicitat înscrierea / reînscrierea);
 3. Copilul cu frate / frați înscriși in programul Centrului de Zi;
 4. Copilul cu nevoi educaționale speciale care nu are acces la o altă formă de învățământ (pentru această situație părintele / reprezentantul legal trebuie să facă dovada / să prezinte refuzul instituției la care a solicitat înscrierea.);
 5. Copilul lipsit de supraveghere și suport din partea familiei din motive obiective (ex. program de lucru prelungit al părinților, părinți bolnavi, părinți neșcolarizați etc.);
 6. Copilul aflat în risc de separare cu scopul prevenirii abandonului familial și marginalizării sociale;
 7. Copilul care beneficiază de o măsura de protecție – plasament;
 8. Copilul care provine din familii cu mai mult de 3 copii;
 9. Copilul provenit din familie monoparentală;
 10. Copilul al cărui părinte nu are loc de muncă și este în căutarea unui loc de muncă.

Nota: (Copilul/Familia trebuie să îndeplinească cele 3 criterii principale și minim unul dintre cele secundare)

Activitatea Centrului Sf. Andrei este structurată, în funcție de vârsta copiilor astfel:

 • grupa mică (3 și 4 ani)
 • grupa mijlocie (4 și 5 ani)
 • grupa mare (5 și 6 ani)

La Centrul de zi Sfântul Andrei copiii beneficiază, într-un spațiu modern de:

 • Săli de clasă;
 • Săli de joacă / dormitoare;
 • Sală pentru activități festive;
 • Cabinet medical;
 • Sală de masă;
 • Loc de joacă.

Săli de clasă personalizate - Fiecare grupă de copii își va desfășura activitatea zilnică într-o sală de clasă amenajată în funcție de vârsta, profil, tematica proiectelor în desfășurare.

Săli de joacă - Sălile de joacă au un rol multifuncțional (spațiu de joacă / dormitor), fiind amenajate într-un spațiu plăcut și dotate corespunzător pentru perioada de odihnă a copiilor (mobilier ergonomic, frumos colorat adaptat nevoilor copiilor și nivelului de dezvoltare).

Sala de activități festive - oferă un spațiu generos unde se desfășoară  serbările, activitățile festive, vizionări de teatru, filme, desene etc.

Cabinet medical - starea de sănătate a copiilor este supravegheată permanent de echipa medicală a centrului.

Spații de joaca în aer liber - locul de joaca în aer liber este special amenajat  pentru confortul și siguranța celor mici, antrenați, sub stricta supraveghere a personalului didactic și auxiliar, în jocuri variate și stimulative.

Pe lângă cursurile și programul standard al fiecărei grupe, în   funcție de înclinațiile și abilitățile fiecărui micuț, Centrul oferă o serie de activități  opționale .

 • Învățarea limbii engleze;
 • Curs de dans;
 • Lecții de educație religioasa (cu acordul părinților);
 • Animație.

Program zilnic:

 • program scurt: între orele 7:30 și 13:00, (include micul dejun, o gustare și prânzul)
 • program prelungit: între orele 07:30-18:00, (include micul dejun, două gustări și prânzul)

Meniul zilnic al copiilor este bogat în substanțe nutritive și vitamine, respectând reglementările în vigoare, specifice fiecărei categorii de vârstă și recomandărilor medicale. De asemenea, programul prelungit include timp de somn.

PROCEDURA DE ADMITERE

Solicitările de înscriere la Centrului de Zi  Sf. Andrei se depun la sediul Centrului de Zi sau prin email la czsfantulandrei@dgaspc6.com sau office@dgaspc6.com.

Programul de lucru cu publicul: Luni – 08.00-16.00, Joi - 08.00-16.00.

Acte necesare pentru înscrierea copilului în centrul de zi:

 1. cerere de înscriere (Anexa 1A);
 2. adeverință de salariat (cu venitul net pe ultimele 3 luni) pentru fiecare dintre părinți sau decizia anuală de impunere pentru PFA;
 3. copia actului doveditor privind suspendarea raportului de muncă (decizie), după caz;
 4. talon de pensie, după caz;
 5. adeverință din care să rezulte că este o persoană în căutarea unui loc de muncă, eliberată de Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă (b-dul. Timișoara nr. 59, sector 6, București), după caz;
 6. copie după certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea;
 7. copii după certificatele de naștere ale fraților minori;
 8. copie după actele de identitate pentru fiecare părinte;
 9. copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 10. copii după acte care să evidențieze situația juridică a minorilor (ex: hotărâre judecătorească prin care s-a pronunțat divorțul părinților și încredințarea minorului, hotărâre judecătorească prin care se recunoaște paternitate minorului, hotărâre de plasament sau de încredințare în vederea adopției);
 11. copia certificatului de deces a părintelui (dacă este cazul);
 12. adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate, fișă de vaccinări completate de către medicul de familie.

Situații admitere

(1) Ordinea admiterii în centru se face în funcție de data înregistrării cererii, având prioritate copiii care au dificultăți sociale, rezultate din ancheta socială (copiii care beneficiază de măsură de protecție – plasament,  familii cu mai mulți copii, familii monoparentale, copiii care au un frate inclus în programul centrului);
(2) În cazul solicitărilor de admitere pentru gemeni /triplete, se va completa câte un dosar pentru fiecare copil.

Costuri

Conform H.C.L sector 6 nr. 17/21.01.2021, prin care se aprobă Regulamentul – Cadru de organizare și funcționare a Centrului de zi Sfântul Andrei, în care este reglementat contribuția procentuală a beneficiarilor, în funcție de situația materială a familiei, cât și venitul net pe membru de familie pentru care  se vor acorda servicii gratuite, cât și H.C.L sector 6 nr. 157/24.08.2021, prin care se aprobă costul mediu lunar pentru beneficiarii incluși în centrul de zi, nivelul costurilor lunare pentru serviciile sociale oferite sunt stabilite în funcție de programul pe care îl frecventează copilul, astfel:

 • pentru program normal, cuprins în intervalul orar 07.30-13.00, sunt de 881,5 lei;
 • pentru program prelungit, cuprins în intervalul orar  07.30-18.00, sunt de 1.763 lei;

Contribuția beneficiarului pentru serviciile sociale primite constituie cota-parte din costul total al serviciului / serviciilor acordat / acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipul serviciului și de situația materială a beneficiarului de servicii sociale și se stabilește astfel:

 • Pentru familiile cu un venit net pe membru de familie de până la 1.450 lei pe membru de familie se vor acorda servicii gratuite;
 • Pentru familiile cu un venit net pe membru de familie între 1.450 lei – 1.700 lei se vor achita 30% din costuri;
 • Pentru familiile cu un venit net pe membru de familie între 1.700 lei – 2.000 lei se vor achita 50% din costuri;
 • Pentru familiile cu un venit net pe membru de familie peste 2.000 lei se vor achita integral costurile.

În cadrul centrului, cursurile de dans, animație și limba engleză sunt gratuite.

Contact

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Sector 6, București 
Str. Cernișoara, nr. 38-40;
Telefon: 021.745.72.37;
E-mail: office@dgaspc6.com

Centrul de Zi Sf. Andrei
Șef Centru: Andrei Voicu
Adresa: Aleea Parva nr. 1B, Sector 6, București
Tel./fax: 0371.525.413
E-mail: czsfantulandrei@dgaspc6.com

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001