Compartimentul Management de Caz

Domeniu de competență:

 • evaluarea complexă şi multidimensională a situaţiei copilului, familiei sale/reprezentantului legal care au solicitat protecţie socială, în context sociofamilial, în vederea acordării serviciilor sociale adecvate nevoilor acestora;
 • întocmirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire sau a planului serviciilor şi intervenţiilor;
 • alcătuirea echipelor multidisciplinare şi, după caz, interinstituţionale şi organizarea întâlnirilor cu echipa, precum şi a celor individuale cu profesioniştii implicaţi în rezolvarea cazului;
 • implicarea activă a copilului, a familiei sale/reprezentantului legal şi a persoanei adulte aflată în dificultate şi sprijinirea acestora în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz;
 • controlul asupra demarării serviciilor/activităţilor prevăzute în planul individualizat de protecţie/planul de servicii/planul individualizat de asistenţă şi îngrijire, după caz, precum şi asupra serviciilor şi intervenţiilor realizate pentru copil, familie/reprezentant legal, persoane adulte aflate în dificultate;
 • verificarea modului de furnizare a serviciilor/activităţilor (ex. progrese obţinute, atingerea obiectivelor, probleme apărute etc.) în limita de timp stabilită pentru fiecare serviciu/activitate;
 • asigurarea unei comunicări eficiente între toate părţile implicate în rezolvarea cazului.

Categorii de beneficiari:

 • copiii separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii de protecţie specială;
 • tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială;

Servicii oferite:

 • Informare şi  îndrumare;
 • Asistenţă de specialitate şi suport;
 • Consiliere socială;
 • Mediere de conflict şi negociere;
 • Evaluare socio-familială;
 • Reprezentare în Comisia pentru Protecţia Copilului Sector 6/instanţă;

Legislatie

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilulului;
 • Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei;
 • Hotărârea nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului;
 • HOTĂRÂRE Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 • Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată ulterior;
 • Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;
 • Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului ;
 • Ordonanţa Guvernamentală nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 233/2002;
 • Legea nr. 188/1999 – republicată privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilui public.

Date de contact:

Adresa: Aleea Istru Nr. 4, (zona Prelungirea Ghencea), Sector 6, Bucureşti 
Telefon: 021.317.63.11 (interior 215)
E-mail: managementcaz@dgaspc6.com
Site: www.managerdecaz.ro

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Chestionar privind evaluarea nevoilor sociale în sectorul 6

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001