Secretariat Protecţia Copilului

Atributii

 • Primirea, verificarea specifică, înregistrarea şi gestionarea dosarelor depuse pentru întroducerea pe ordinea de zi a şedinţelor comisiei;
 • Întocmirea, înregistrarea şi comunicarea convocărilor la comisie pentru persoanele implicate;
 • Pregătire şi asistenţa pentru desfăşurarea şedinţelor săptămânale (întocmirea ordinei de zi, întocmirea minutelor, redactarea procesului verbal, suport informaţional);
 • Redactarea şi înregistrarea hotărârilor comisiei, precum şi a certificatelor de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap;
 • Comunicarea hotărârilor către toate persoanele şi instituţiile interesate;
 • Gestionarea evidenţelor lucrărilor comisiei (registrele speciale);
 • Întocmirea actelor emise de comisie care nu necesită luarea unei hotărâri;
 • Gestionarea arhivei curente.

Comisia protecţia copilului

În conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi HGR nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţonare a comisiei pentru protecţia copilului, comisia pentru protecţia copilului are următoarea componenţă:

 • Preşedinte
  • Secretarul Primăriei Sectorului 6 Bucureşti
 • Vicepreşedinte
  • Directorul D.G.A.S.P.C. Sector 6
 • Membri
  • Un medic specialist pediatru (desemnat de DSPMB)
  • Un psihopedagog (desemnat de ISMB)
  • Un reprezentant al DGFSS-MB
  • Un reprezentant al inspectoratului teritorial de poliţie
  • Un reprezentant al ONG-urilor din raza teritorială de competenţă

Atribuţiile Comisiei:

 • Stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap şi, dupa caz, orientarea şcolară a acestora;
 • Stabileşte măsurile de protecţie specială a copiilor, în condiţiile legii;
 • Reevaluează periodic hotărârile privind măsurile de protecţie precum şi încadrarea în grad de handicap şi orientarea şcolară a copiilor, pe baza sesizării direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
 • Revocă sau înlocuieşte măsura stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
 • Soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist;
 • Soluţionează plângerile adresate de copii, în măsura în care soluţionarea acestora nu este stabilită de lege în competenţa altor instituţii;
 • Promovează drepturile copilului în toate activităţile pe care le întreprinde;
 • Informează părinţii  cu privire la consecinţele plasamentului asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv drepturile şi obligaţiile pe care le au faţă de copil pe durata măsurii plasamentului;
 • Stabileşte, în conditiile legii, cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea copilului pentru care s-a decis plasamentul.

Măsurile de protecţie specială pe care Comisia le poate stabili, conform Legii nr.272/2004:

 • Plasamentul la o persoană sau familie, un asistent maternal profesionist sau un serviciu de tip rezidenţial, atunci când exista acordul părinţilor:
  • pentru copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora,
  • pentru copilul care a săvârşit o faptă prevazută de legea penală, dar nu răspunde penal.
 • Supravegherea specializată, atunci când există acordul părinţilor sau al reprezentantului legal al copilului
  • pentru copilul care a săvârşit o faptă prevazută de legea penală, dar nu raspunde penal,
  • constă în menţinerea copilului în familia sa, sub condiţia respectării unor obligaţii.

Secretariatul comisiei pentru protecţia copilului

Atribuţii principale :

 • Asigură serviciile administrative şi de secretariat ale Comisiei pentru Protecţia Copilului:
  • Primirea, verificarea specifică, înregistrarea şi gestionarea dosarelor depuse pentru întroducerea pe ordinea de zi a şedinţelor comisiei;
  • Întocmirea, înregistrarea şi comunicarea convocărilor la comisie pentru persoanele implicate;
  • Pregătire şi asistenţa pentru desfăşurarea şedinţelor săptămânale (întocmirea ordinei de zi, întocmirea minutelor, redactarea procesului verbal, suport informaţional);
  • Redactarea şi înregistrarea hotărârilor comisiei, precum şi a certificatelor de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap şi a certificatelor de orientare şcolară;
  • Comunicarea hotărârilor către toate persoanele şi instituţiile interesate;
  • Gestionarea evidenţelor lucrărilor comisiei (registrele speciale);
  • Întocmirea actelor emise de comisie care nu necesită luarea unei hotărâri;
  • Gestionarea arhivei curente.

Acte normative specifice

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 • Hotărârea nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului
 • HOTĂRÂRE Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 • H.G.R. nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;
 • H.G.R. nr. 457/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contribuţiilor comunităţilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanei majore care beneficiaza de protecţie;
 • Ordinul nr. 725/12.709/01.10.2002 al ministrului sănătăţii şi familiei şi al secretarului de stat al ANPCA, privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora; 
 • H.C.L. Sector 6 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protectţa Copilului.

Date de contact

Adresa: Aleea Istru Nr. 4, (zona Prelungirea Ghencea), Sector 6, Bucureşti
Telefon:  021.317.63.11 (interior 232)
E-mail: comisiaprotectiacopilului@dgaspc6.com. 

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2019 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design