Serviciul Financiar, Buget, Salarizare

Atribuţii:

 • Întocmeşte documentaţia economică în vederea utilizării în condiţii legale a fondurilor publice;
 • Întocmeşte fundamentarea bugetară pe titluri, articole şi alineate pentru anul bugetar curent şi pentru anul următor;
 • Efectuează analiza economico-financiară, punând la dispoziţia conducerii indicatori din care să rezulte eficienţa  cheltuirii fondurilor publice;
 • Urmăreşte şi răspunde de încadrarea cheltuielilor bugetare în limitele creditelor aprobate de Consiliul Local al sectorului 6;
 • Organizează controlul permanent privind operaţiunile economice efectuate;
 • Analizează necesităţile patrimoniale pe termen scurt şi în perspectivă;
 • Organizează şi exercită controlul financiar de gestiune în conformitate cu     prevederile legale;
 • Analizează trimestrial execuţia de casă a bugetului;
 • Ţine evidenţa operativă a creditelor aprobate, repartizate şi utilizate, conform Normelor Metodologice în vigoare;
 • Ţine evidenţa plăţilor şi cheltuielilor în Fişele bugetare pentru D.G.A.S.P.C. sector 6;
 • Intocmeşte situaţiile financiare solicitate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Direcţia Generala Protecţia Persoanelor cu Handicap, Primăria Sectorului 6;
 • În cadrul Serviciului Financiar – Buget se monitorizează derularea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă şi a proiectelor derulate prin Consilul Local;
 • Întocmeşte documentele conform OMF nr. 1792/2002;
 • Verifică fişele de prezenţă, concedii de odihnă şi medicale; întocmeşte adeverinţe solicitate de angajaţi; întocmeşte Statele de plată pentru plata salariilor personalului instituţiei şi a asistenţilor personali; întocmeste recapitulaţiile pentru plata salariilor; întocmeşte borderourile pentru alimentarea cardurilor bancare;
 • Verifică, întocmeşte şi raportează declaraţiile unice pentru Administraţia Finanţelor Publice sector 6;
 • Întocmeşte ordine de plată pentru decontarea cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii, asistenţă socială, fundaţii, cheltuieli de capital, cheltuieli proiecte cu finanţare externă nerambursabilă, venituri extrabugetare;
 • Colaborează şi comunică permanent cu Trezoreria Statului sector 6, Primăria sector 6 , Agenţia de Prestaţii Sociale Bucureşti ;
 • Întocmeşte listele de investiţii ;
 • Verifică deschiderile de credite bugetare şi extrasele de cont pentru conturile DGASPC sector 6;
 • Efectuează plăţile şi încasările prin casierie aferente Statelor de plată (salarii, ajutoare speciale, indemnizaţiile de însoţitor, ajutoare de urgenţă, prime de fidelitate, cheltuielile materiale aferente bunei desfăşurări a activităţii instituţiei) ;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele competenţelor legale.

Date de contact

Adresa: str.Cernişoara nr.38 - 40 (zona Piaţa Gorjului), sector 6.
Telefon/Fax: 021/7457237;  021/7456229, int.104.

Adresa e-mail: office@dgaspc6.com

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Chestionar privind evaluarea nevoilor sociale în sectorul 6

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001