Reînscrierea/admiterea la creșe pentru anul 2022/2023

Reînscrierea și înscrierea copiilor în centrele de zi de tip creșă se va realiza conform următoarelor etape:

Etapa I: Perioada de reînscriere 23 mai – 31 mai 2022 (înregistrarea dosarelor copiilor care au frecventat creșa în anul școlar 2021/2022 și pentru care părinții optează să continue programul); afișare rezultate: 6 iunie 2022, orele 18:00.

Cererile de reînscriere se depun exclusiv online utilizându-se platforma cresaonline.asistentasociala6.ro ,
în perioada 23 – 31 mai 2022.

În această etapă, se pot înscrie doar copiii care nu au împlinit vârsta de 3 ani la data de 05 septembrie 2022.

Atenție! Pentru copiii declarați admiși în anul 2021/2022, care NU au frecventat creșa în anul 2021/2022, vor relua procedura de înscriere în etapa a II -a - ÎNSCRIERE.

Etapa a II-a: Perioada de înscriere pentru anul 2022/2023 (înregistrarea copiilor care nu au frecventat cele trei creșe în anul școlar 2021-2022) - 6 – 20 iunie 2022; afișare rezultate: 1 iulie 2022, orele 18:00.

Cererile de înscriere se depun exclusiv online utilizându-se platforma cresaonline.asistentasociala6.ro ,
în perioada 6 – 20 iunie 2022.

În această etapă, se pot înscrie doar copiii care nu au împlinit vârsta de 3 ani la data de 05 septembrie 2022.

Atenție! Sesiunea de înscriere din perioada 6 -20 iunie 2022 este destinată beneficiarilor care doresc intrarea în colectivitate pe parcursul anului școlar 2022 -2023. Beneficiarii cu cereri de înscriere depuse în perioada 6-20 iunie 2022  care nu doresc intrarea în colectivitate pe parcursul anului școlar 2022 – 2023 vor fi RESPINȘI .

ETAPA I - Reînscrierea copiilor care au frecventat în anul 2021/2022 vezi detalii

Sesiune de reînscriere - perioada 23 mai – 31 mai 2022, dedicată copiilor care au frecventat creșa în anul anterior, cu vârsta mai mică de 3 ani până la data de 05 septembrie 2022 .

 • Procesul de depunere a dosarelor de reînscriere se efectuează de către părinții/reprezentanții legali ai copiilor care frecventează creșa la momentul începerii sesiunii de reînscriere și care nu au împlinit vârsta de 3 ani până la data de 05 septembrie 2022.
 • Reînscrierea copiilor de vârstă antepreșcolară la creșă se face în platforma online cresaonline.asistentasociala6.ro (pagina de reînscriere), acolo unde se completează cererea în formularul online disponibil și se încarcă documentele solicitate, pe care le găsiți în Secțiunea Documente necesare pentru reînscrierea la creșă din prezentul Regulament; Pagina de reînscriere va fi activă începând din data de 23 mai 2022, orele 08:00 până la data de 31 mai 2022, orele 18:30.
 • Cererile de reînscriere depuse de către părintii/reprezentantii legali se vor face pentru creșa pe care copiiiaufrecventat-o în anul în curs. Cererile de reînscriere depuse pentru o altă creșă față de cea unde copilul a frecventat, nu se vor lua în considerare.
 • În cazul în care dosarul de reînscriere este incomplet, solicitantului (părintele/reprezentantului legal) i se aduce la cunoștință prin SMS/email necesitatea completării acestuia și lista documentelor lipsă. Solicitanții pot completa în platforma documentația în perioada în care este deschisă sesiunea de reînscriere.  În caz contrar, cererea nu va fi validată;
 • După completarea dosarului (dacă este cazul), părinții/reprezentanții legali vor primi numărul de înregistrare din platforma cresaonline.asistentasociala6.ro , care confirmă validarea cererii, prin serviciul de tip SMS;
 • În situația în care copilul de vârstă antepreșcolară înscris la creșă împlinește vârsta de 3 ani în timpul anului școlar, acesta poate frecventa creșa respectiv până la finalizarea anului școlar, fără însă a depăși vârsta de 4 ani.
 • În situații excepționale, pentru copiii care provin din categorii sociale defavorizate, ai căror părinți nu dețin mijloace de comunicare la distanță, cererile se pot depune sau transmite prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, însoțite de documentele obligatorii, enumerate mai jos în prezentul regulament, la registratura D.G.A.S.P.C. Sector 6, din str. Cernișoara nr.38-40, sector 6, București, cod poștal 061011.
 • În situația prevazută la punctul (7), cererile de reînscriere însoțite de documentele obligatorii vor fi înregistrate în platforma cresaonline.asistentasociala6.ro de reprezentantul desemnat al D.G.A.S.P.C. Sector 6, mentionându-se data și ora la care au fost primite documentele;
 • În urma analizei și soluționării solicitărilor de reînscriere, confirmărilor primite din partea părinților/reprezentanților legali, rezultatele vor fi publicate în data de 6 iunie 2022 pe www.asistentasociala6.ro
 • Listele vor fi publicate în ordinea depunerii cererilor de reînscriere completate și validate și vor avea ca element de identificare codul unic/ nr. de înregistrare generat de platformă la momentul depunerii, care va fi transmis părinților prin sms.

Documente obligatorii pentru reînscrierea la creșă

 1. cererea de reînscriere - formular online - cresaonline.asistentasociala6.ro ;
 2. copie a documentului de identitate pentru fiecare părinte/reprezentant legal, emis cu cel puțin 6 luni înainte de data depunerii cererii de reînscriere, pentru părintii/reprezentantii legali care au viză de reședintă în sectorul 6;
 3. copie act de proprietate sau contract de închiriere locuință;
 4. copie a certificatelor de naștere ale fraților minori de vârstă antepreșcolară, dacă este cazul;
 5. copie a certificatului de căsătorie a părintilor şi/sau a livretului de familie, dacă este cazul;
 6. copie de pe hotărârea judecătorească a sentintei definitive privind desfacerea căsătoriei prin divort, certificat de divort, dacă este cazul;
 7. copie a certificatului de deces sau deciziei judecătorești privind declararea decesului a unuia dintre părinti/reprezentanti legali, dacă este cazul;
 8. copie a hotărârii/sentintei de plasament sau încredintare în vederea adoptiei, dacă este cazul;
 9. adeverintă salariat, completată de angajator, pentru fiecare părinte/reprezentant legal + document revisal;
 10. adeverintă, în original, de la unitatea de învătământ frecventată de către părinti/reprezentanti legali la forma de zi, în situatia în care nu au loc de muncă, dacă este cazul;
 11. copie a deciziei de încadrare în grad de handicap/invaliditate pentru fiecare părinte/reprezentant legal, dacă este cazul;
 12. adeverintă de la ALOFM pentru părintele/reprezentantul legal care are calitatea de șomer și se află în căutarea unui loc de muncă, dacă este cazul;
 13. în cazul părinților/reprezentantilor legali care obțin venituri din activități independente va fi depus la dosar declarația unică 212 vizată de A.N.A.F., sau recipisa care face dovada depunerii online, în Spatiul Virtual Privat A.N.A.F.; în situația unor modificări legislative, va fi depusă declarația valabilă la momentul respectiv;
 14. în cazul părinților /reprezentanților legali care nu au un contract individual de muncă și dețin în asociere o societate comercială sau sunt asociați unici într-o astfel de societate în funcția de administrator, aceștia vor prezenta la dosar declarația 205 vizată de A.N.A.F., certificat constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului și certificat de atestare fiscală eliberat de A.N.A.F.;
 15. La intrarea în colectivitate a copiilor admiși:
  • Aviz epidemiologic, eliberat de către medicul de familie al copilului cu 24-48 de ore înainte de a începe frecventarea centrului de zi - este necesară doar la intrarea în colectivitate a copiilor declarați admiși;
  • Alte documente medicale cerute de către personalul creșei (dacă este cazul).

Toate documentele ce alcătuiesc dosarul de reînscriere al copilului, se înregistrează pe platforma online cresaonline.asistentasociala6.ro . în format pdf. sau jpg.

Toate documentele de susținere din dosarul de reînscriere al copilului vor fi prezentate în limba română. Actele eliberate într-un alt stat vor fi redactate și traduse în limba română de către un traducător autorizat.

Atenție! Atașați la cererea trimisă online toate documentele solicitate mai sus în format jpg. sau pdf.

Recomandări

 • Citiți cu atenție condițiile pentru reînscrierea copilului dvs la creșă!
 • Completați cu atenție rubricile formularului online! Orice eroare cu privire la datele de contact furnizate (e-mail/telefon), atrage după sine imposibilitatea procesării cererii de înscriere și respingerea acesteia
 • Atașați la cererea trimisă online toate documentele obligatorii solicitate în format jpg. sau pdf. Pentru cererea trimisă prin poștă sau curierat, atașați toate documentele în plicul cu cererea.

Vă rugăm să vă asigurați că depunerea cererii de reînscriere este însoțită de toate actele obligatorii și că ați completat toate câmpurile cu privire la situația familială!

ETAPA  a II-a - Înscrierea la creșă vezi detalii

Atenție! Pentru copiii declarați admiși în anul 2021/2022, care NU au frecventat creșa în anul 2021/2022, vor relua procedura de înscriere în etapa a II – a – ÎNSCRIERE.

Etapa a II -a: Perioada de înscriere pentru anul 2022/2023 - 6 – 20 iunie 2022 (înregistrarea copiilor care nu au frecventat cele trei creșe în anul școlar 2021-2022); afișare rezultate: 1 iulie 2022 la www.asistentasociala6.ro, orele 18:00.

Cererile de înscriere se depun exclusiv online utilizându-se platforma cresaonline.asistentasociala6.ro, în perioada 6 – 20 iunie 2022.

În această etapă, se pot înscrie doar copiii care NU au împlinit vârsta de 3 ani la data de 05 septembrie 2022.

Atenție! Sesiunea de înscriere din perioada 6 -20 iunie 2022 este destinată beneficiarilor care doresc intrarea în colectivitate pe parcursul anului școlar 2022 -2023.
Beneficiarii cu cereri de înscriere depuse în perioada 6-20 iunie 2022  care nu doresc intrarea în colectivitate pe parcursul anului școlar 2022 – 2023 vor fi RESPINȘI .

Înscrierea copiilor la creșă se face în platforma online cresaonline.asistentasociala6.ro (pagina de înscriere), acolo unde se completează cererea în formularul online disponibil și se încarcă documentele solicitate, pe care le găsiți în Secțiunea Documente necesare pentru înscrierea la creșă din HCL Sector 6 Nr. 97/ 2021 privind aprobarea Regulamentului privind înscrierea/reînscrierea, acordarea/încetarea furnizării serviciilor sociale în cadrul centrelor de zi de tip creșă aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

 1. În cazul în care dosarul de înscriere este incomplet, solicitantului (părintele/reprezentantului legal) i se aduce la cunoștintă prin SMS necesitatea completării acestuia și lista documentelor lipsă. Solicitanții au la dispoziție 5 zile lucrătoare de la data notificării prin SMS pentru a  urca în platformă documentele solicitate. În caz contrar, cererea nu va fi validată;
 2. După completarea dosarului (dacă este cazul), părinții/reprezentanții legali vor primi numărul de înregistrare din platforma cresaonline.asistentasociala6.ro , care confirmă validarea cererii, prin serviciul de tip SMS;
 3. În situația în care copilul cu vârstă antepreșcolară înscris la creșă împlinește vârsta de 3 ani în timpul anului școlar, acesta poate frecventa creșa respectivă până la finalizarea anului școlar, fără însă a depăși vârsta de 4 ani.
 4. În situația în care, în urma efectuării înscrierilor pentru toate creșele, rămân locuri disponibile la unele dintre acestea, cererile de înscriere a copiilor, cărora nu li s-a alocat un loc la creșa pentru care părinții/reprezentanții legali ai copilului care au optat inițial, vor fi contactati telefonic prin serviciul SMS și/sau în scris prin poșta electronică, cu privire la faptul că au posibilitatea de a opta și a înscrie copilul pe locurile disponibile în creșele unde au rămas locuri disponibile.
 5. În cazul în care, pe parcursul anului, în afara sesiuni de înscriere se eliberează un loc în creșă, locul vacant va fi atribuit următorului copil de pe lista finală a dosarelor declarate eligibile, în ordine crescătoare a listei de așteptare.
 6. Cererile de înscriere rămase pe lista de așteptare cărora nu le-a fost atribuit un loc creșă pentru anul școlar următor, vor rămâne în baza de date a Directiei Generale de Asistentă Socială și Protectia Copilului Sector 6.
 7. Cererile în așteptare se vor respinge automat, la data la care copiii împlinesc vârsta de 3 ani.
 8. Cererile de înscriere rămase pe lista de așteptare vor participa la sesiunea de înscriere din anul următor, în conditiile respectării HCL Sector 6 Nr. 97/ 2021 privind aprobarea Regulamentului privind înscrierea/reînscrierea, acordarea/încetarea furnizării serviciilor sociale în cadrul creșelor aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.
 9. Directia Generala de Asistentă Socială și Protectia Copilului Sector 6 poate solicita, înainte de fiecare sesiune de înscriere, părintilor /reprezentantilor legali cu cerere în așteptare, o confirmare pentru menținerea acestora pe lista de așteptare și participarea în sesiunea de înscriere. Părintii/reprezentantii legali care nu confirmă mentinerea locului în listă, nu vor participa la sesiunea de înscriere, cererile fiind anulate.
 10. Cererile de înscriere vor fi însoțite de documentele prevăzute în  HCL Sector 6 Nr. 97/ 2021 privind aprobarea Regulamentului privind înscrierea/reînscrierea, acordarea/încetarea furnizării serviciilor sociale în cadrul centrelor de zi de tip creșă aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.
 11. În situații excepționale, pentru copiii care provin din categorii sociale defavorizate, ai căror părinți nu dețin mijloace de comunicare la distanță, cererile se pot depune sau transmite prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, însoțite de documentele obligatorii, enumerate mai jos în prezentul regulament, la registratura D.G.A.S.P.C. Sector 6, din str. Cernișoara nr.38-40, sector 6, București, cod poștal 061011.
 12. În situația prevazută la alineatul (11), cererile de înscriere însotite de documentele obligatorii vor fi înregistrate în platforma cresaonline.asistentasociala6.ro de reprezentantul desemnat al D.G.A.S.P.C. Sector 6, menționându-se data și ora la care au fost primite documentele;
 13.  În urma analizei și soluționării solicitărilor, confirmărilor primite din partea părinților/reprezentanților legali, rezultatele vor fi publicate în data de 1 iulie 2022 pe www.asistentasociala6.ro, orele 18:00.
 14. Listele vor fi publicate în ordinea depunerii (după aplicarea criteriilor de prioritate și departajare) și vor avea ca element de identificare codul unic/ nr. de înregistrare generat de platformă la momentul depunerii, care va fi transmis părinților prin sms.
 15. După validarea cererilor de admitere și publicarea listelor cu copiii declarați admiși, părinții/reprezentanții legali vor fi invitați să semneze contractul de prestări servicii la sediul DGASPC Sector 6, din str. Cernișoara nr. 38 – 40, sector 6.

Documente obligatorii pentru înscrierea la creșă

 1. cererea de înscriere / formular online;
 2. copie a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea;
 3. copie a documentului de identitate pentru fiecare părinte/reprezentant legal, emis cu cel puțin 6 luni înainte de data depunerii cererii de înscriere, pentru părinții/reprezentanții legali care au viză de reședință în sectorul 6;
 4. copie act de proprietate sau contract de închiriere locuință;
 5. copie a certificatului de naștere ale fraților minori de vârstă ante-preșcolară, dacă este cazul;
 6. copie a certificatului de căsătorie a părinților şi/sau a livretului de familie, dacă este cazul;
 7. copie de pe hotărârea judecătorească a sentinței definitive privind desfacerea căsătoriei prin divorț, certificat de divorț, dacă este cazul;
 8. copie a certificatului de deces sau deciziei judecătorești privind declararea decesului a unuia dintre părinți/reprezentanți legali, dacă este cazul;
 9. copie a hotărârii/sentinței de plasament sau încredințare în vederea adopției, dacă este cazul;
 10. adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legali, cu mențiunea că aceasta are o valabilitate de 30 de zile de la data emiterii;
 11. decizia de suspendare a contractului de muncă SAU decizia privind aprobarea acordării indemnizației de creștere copil, eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, în cazul în care unul dintre părinți se află în concediu de creştere şi îngrijire copil;
 12. adeverință, în original, de la unitatea de învătământ frecventată de către
  părinți/reprezentanți legali la forma de zi, în situația în care nu au loc de muncă, dacă este cazul;
 13. copie a deciziei de încadrare în grad de handicap/invaliditate pentru fiecare părinte/reprezentant legal, dacă este cazul;
 14. adeverință de la ALOFM pentru părintele/reprezentantul legal care are calitatea de șomer și se află în căutarea unui loc de muncă, dacă este cazul;
 15. în cazul părinților/reprezentanților legali care obțin venituri din activități independente va fi depus la dosar declarația unică 212 vizată de A.N.A.F., sau recipisa care face dovada depunerii online, în Spațiul Virtual Privat A.N.A.F.; în situația unor modificări legislative, va fi depusă declarația valabilă la momentul respectiv;
 16. în cazul părinților /reprezentanților legali care nu au un contract individual de muncă și dețin în asociere o societate comercială sau sunt asociați unici într-o astfel de societate în funcția de administrator, aceștia vor prezenta la dosar declarația 205 vizată de A.N.A.F., certificat constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului și certificat de atestare fiscală eliberat de A.N.A.F.;
 17. La intrarea în colectivitate a copiilor admiși:
  1. fișă de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului în colectivitate;
  2. adeverință de la medicul de familie, în original, conform anexei nr.1 a Ordinului Ministrului Sănătătii nr.1002/2015;
  3. Aviz epidemiologic, eliberat de către medicul de familie al copilului cu 24-48 de ore înainte de a începe frecventarea centrului de zi - este necesară doar la intrarea în colectivitate a copiilor declarați admiși;
  4. Alte documente medicale cerute de către personalul creșei (dacă este cazul).

Toate documentele ce alcătuiesc dosarul de înscriere al copilului, se înregistrează pe platforma online cresaonline.asistentasociala6.ro în format pdf. sau jpg.
Pentru cazurile sociale, dosarul de înscriere pe lângă documentele prevăzute mai sus se completează cu planul de servicii sociale și referatul cu propunerea de admitere întocmite de către serviciul de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. S 6, în situația copilului expus riscului de separare de familie.

Toate documentele de susținere din dosarul de înscriere al copilului vor fi prezentate în limba română. Actele eliberate într-un alt stat vor fi redactate și traduse în limba română de către un traducător autorizat.

Atenție! Atașați la cererea trimisă online toate documentele solicitate mai sus în format jpg.

Recomandări

 • Citiți cu atenție condițiile pentru înscrierea copilului dvs la creșă!
 • Completați cu atenție rubricile cererii tipărite sau formularului online! Orice eroare cu privire la datele de contact furnizate (e-mail/telefon), atrage după sine imposibilitatea procesării cererii de înscriere și respingerea acesteia
 • Atașați la cererea trimisă online toate documentele obligatorii solicitate în format jpg. sau pdf. Pentru cererea trimisă prin poștă sau curierat, atașați toate documentele în plicul cu cererea.

Vă rugăm să vă asigurați că depunerea cererii de înscriere este însoțită de toate actele obligatorii și că ați completat toate câmpurile cu privire la situația familială!

 

Depunere online - cresaonline.asistentasociala6.ro

 

Criterii de prioritate si departajare a dosarelor

(1) Criterii generale:

a. Domiciliul stabil părinților/reprezentanților legali în Sectorul 6 (dovedit prin copie după actul de identitate).
Notă: Viza de reședință nu constituie prioritate la admiterea în creșă.
Cererile de înscriere înregistrate ale părinților/reprezentanților legali ai copiilor cu domiciliul sau reședința în alte sectoare/localități vor fi analizate doar dacă rămân locuri vacante în creșă.

b. Copiii aflați în risc de separare de familie (se atașează ancheta socială/planul de servicii/referatul de admitere întocmit de serviciul de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. S6).

Au prioritate și pot fi admiși pe tot parcursul anului, în baza dosarului social, următorii:

 1. copilul cu dizabilități, în situația în care starea de sănătate permite frecventarea creșei (recomandarea medicului/psihologic);
 2. copilul aflat sub tutela altor persoane pensionate conform legii;
 3. copilul aflat în plasament în familie sau la asistent maternal profesionist;
 4. copilul aflat în situații de risc de separare de părinți (dosarele vor fi evaluate și transmise de către personalul de specialitate din cadrul Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie);
 5. copilul provenit din familie monoparentală (cu un singur părinte/reprezentantul legal unic, dovedit prin certificatul de naștere al copilului sau prin certificatul de deces al unuia dintre părinți, a deciziei judecătorești privind declararea decesului a unuia dintre părinți/reprezentanți legalisau prin hotărâre judecătorească a decăderii părintelui din drepturile părintești sau alte acte justificative);
 6. copilul care beneficiază de alocație de susținere a familiei;
 7. alte situații de natură socială/medicală excepțională, stabilite în urma evaluării sociale.

(2) Criterii de prioritate privind activitatea părinților/reprezentanților legali:

 1. părinții/reprezentanții legali au loc de muncă *;
 2. părinții/reprezentanții legali care nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului sau care în termen de 30 de zile de la data admiterii prezintă adeverință privind reîntoarcerea la serviciu;
 3. părintele/reprezentantul legal aflat în stare de invaliditate/handicap (conform certificatului de handicap/deciziei de pensionare), în ordinea gradelor de handicap grav sau accentuat;
 4. părinte/reprezentant legal care urmează o formă de învățământ la zi (adeverință de la unitatea de învățământ unde frecventează cursurile de zi);
 5. părinte/reprezentant legal care este șomer în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția de Ocuparea a Forței de Muncă, în limita locurilor disponibile.

* în situația în care părinții își desfășoară activitatea în telemuncă/muncă la domiciliu, aceștia nu au prioritate față de părinții care își desfășoară activitatea la locul de muncă.

(3) Criterii de prioritate privind situatia familiei copilului pentru care s-a înregistrat cererea de înscriere, respectiv familie cu mai multi copii minori aflati în întretinere (se atașează copie după certificatele de naștere ale fiecărui copil), respectând criteriile de departajare următoare:

 1. copil cu frate/soră în aceiași creșă;
 2. gemeni/tripleți;
 3. alt copil minor aflat în întreținere, preșcolar sau școlar până la finalizarea învățământului primar(clasa a patra).

(4) Data depunerii cererii de înscriere la creșă este criteriu de departajare, după parcurgerea criteriilor de prioritate.

 

După validarea cererilor de admitere și publicarea listelor cu copiii declarați admiși, părinții/reprezentanții legali vor fi invitați să semneze contractul de prestări servicii la sediul DGASPC Sector 6, din str. Cernișoara nr. 38 – 40, sector 6.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Chestionar privind evaluarea nevoilor sociale în sectorul 6

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001