INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de atribuire a contractului de servicii sociale cu cazare în Locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu handicap

Autoritatea contractantă invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor caietului de sarcini, să depună oferta în scopul atribuirii contractului pentru prestarea serviciilor sociale cu cazare în Locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu handicap aflaţi în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6:

 1. Denumirea autoritatii contractante: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6;
 2. CIF: 17300924;
 3. Adresa: Str. Cernisoara, nr.38-40, Sector 6;
 4. Telefon/fax: 021.745.72.37; 021.745.62.29;
 5. Pagina de internet: www.asistentasociala6.ro;
 6. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: procedură internă - selecţie de ofertă - excepţie conform prevederilor Legii 98/2016 privind achiziţiile publice;
 7. Sursa de finantare a contractului: bugetul local;
 8. Obiectul contractului: servicii sociale cu cazare în Locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu handicap aflaţi în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 6; cod CPV: 85311300-5; servicii incluse în anexa 2 din Legea nr. 98/2016;
 9. Valoare estimată: 4.432,50 Ron fără TVA/copil x 5 adulţi x 12 luni= 265.950 Ron fără TVA;
 10. Operatorii economici vor depune oferta în conformitate cu solicitările din caietul de sarcini (versiune completă);
 11. Termenul de prestare al serviciilor: 12 luni calendaristice;
 12. Documentaţia de atribuire anexată prezentei invitaţii poate fi descărcată de pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro, astfel:
  1. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.12.2018;
  2. Data limită pentru depunerea ofertelor: 27.12.2018, ora 10.00;
  3. Data limită de deschidere: 27.12.2018, ora 11.30;
  4. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Registratura - Str. Cemişoara, nr. 38-40, Sector 6;
  5. Limba de redactare a ofertei: română;
  6. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează plata: plata se va face în termen de 30 de zile de la data primirii facturii
 13. Termenul de valabilitate al ofertei: 90 de zile;
 14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut conform documentaţiei cu condiţia respectării cerinţelor minimale din caietul de sarcini;;
 15. Interzicerea depunerii de oferte alternative: nu se acceptă depunerea de oferte alternative, se acceptă doar oferta de bază;
 16. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare: operatorii economici vor întocmi oferta astfel încât să satisfacă cel puţin cerinţele solicitate prin documentaţia de atribuire, respective caietul de sarcini;
 17. Pentru informaţii suplimentare - Serviciul Achiziţii şi Monitorizare Contracte.

Documente utile

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2021 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001