INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de atribuire a contractului de servicii de paza cod CPV: 79713000-5 [ANULATĂ]

21.12.2018
Dintr-o eroare umana , autoritatea contractanta decide anularea procedurii de achizitie prestari servicii de paza bunuri si persoane, potrivit prev art 212 alin 2 din Legea 98/2016, in sensul constatarii de erori in publicarea valorii estimate a contractului, si va proceda la republicarea acesteia.

 

Autoritatea contractanta invita ofertantii al caror obiect e activitate corespunde cerintelor caietului de sarcini, sa depuna oferta in scopul atribuirii contractului pentru prestarea serviciilor de paza, a bunurilor si persoanelor la obiectivele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6:

 1. Denumirea autoritatii contractante: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6;
 2. CIF: 17300924;
 3. Adresa: Str. Cernisoara, nr.38-40, Sector 6;
 4. Telefon/fax: 021.745.72.37; 021.745.62.29;
 5. Pagina de internet: www.asistentasociala6.ro;
 6. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: procedura interna simplificata - selectie de oferta - exceptie conform prevederi lor Legii 98/2016 si HG 395/2016 privind achizitiile publice;
 7. Sursa de finantare a contractului: bugetul local;
 8. Obiectul contractului: servicii de paza a bunurilor si persoanelor la obiectivele D.G.A.S.P.C. Sector 6; cod CPV: 79713000-5; servicii incluse in anexa 2 din Legea nr. 98/2016.
 9. Valoare estimata: 2.365.17,92 Ron fara TVA.
  Contractul va fi încheiat pe o perioada de 12 luni calendaristice, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional in conformitate cu legislatia in vigoare . Locul si programul de prestare a serviciilor conform specificatiilor caietului de sarcini punctul 4;
 10. Operatorii economici vor depune oferta in conformitate cu solicitarile din caietul de sarcini, folosind formularele si draft-ul de contract;
 11. Termenul de prestare al serviciilor: 12 luni calendaristice cu posibilitatea prelungirii prin act aditional in conformitate cu legislatia in vigoare ;
 12. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.12.2018, ora 12:00;
 13. Data limita pentru depunerea/transmitere ofertelor: 28.12.2018, ora 10.00;
 14. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Registratura -Str. Cemisoara, nr. 38-40, Sector 6
 15. Limba de redactare a ofertei: romana;
 16. Termenul de valabilitate al ofertei: 90 de zile
 17. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai scazut cu conditia respectarii cerintelor minimale din caietul de sarcini;
 18. Pentru informatii suplimentare - Serviciul Achizitii si Monitorizare Contracte, tel.: 021/745 72 37 int. 124

Documente utile

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001