INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de atribuire a contractului de de catering pentru beneficiarii din cadrul proiectului Program Integrat de Educaţie pentru Diversitate, PEC079

Autoritatea contractantă invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor caietului de sarcini, să depună oferta în scopul atribuirii contractului pentru prestarea serviciilor de catering pentru beneficiarii din cadrul proiectului Program Integrat de Educaţie pentru Diversitate, PEC079.

 1. Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;
 2. Cod unic de înregistrare: 17300924;
 3. Adresa: Str. Cemişoara nr. 38-40, Sector 6, Bucureşti ;
 4. Telefon/fax: 021.745. 72.37; 021.745.62.29;
 5. Pagina de internet: www.asistentasocia1a6.ro;
 6. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: procedura simplificată proprie conform art. 68 alin.(2) lit. b din Legea achiziţiilor publice nr. 98/2016, actualizată: procedura proprie, in cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul valoric prevăzui la art. 7 alin. (1) lit. d). Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura simplificată întrucât valoarea estimativă a contractului fără TVA este sub pragul prevăzut la art. 7 alin. ( I ), lit. d) 3.376.500 lei, pentru contractele de achizitie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea 98/2016 actualizată;
 7. Sursa de finanţare a contractului: bugetul local;
 8. Obiectul achizitiei: achiziţie servicii de catering pentru beneficiarii din cadrul proiectului Program Integrat de Educaţie pentru Diversitate, PEC079, Cod CPV 55524000-9 (SERVICII DE CATERING PENTRU ŞCOLI) (Rev.2);
 9. Valoarea estimata : 224400 lei fara TVA;
 10. Operatorii economici vor depune oferta în conformitate cu solicitările din documentaţia de atribuire.
 11. Termenul de prestare al serviciilor: 12 luni calendaristice (01.01.2019-31.12.2019);
 12. Documentatia de atribuire: Caiet de sarcini / Fisa de date / Formulare / Model Contract;
 13. Data lansarii invitatiei de participare: 05.12.2018;
 14. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.12.2018, ora l0:00;
 15. Data limită de depunere a ofertei: 14.12.2018, ora 09:00;
 16. Data şi ora deschiderii ofertelor prticipanţiilor: 14.12.2018, ora 10:00
 17. Adresa la care se va depune oferta: sediul autorităţii contractante din Str. Cernişoara, nr.38- 40, Sector 6, Bucureşti;
 18. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 19. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 20. Preţul va fi exprimat în lei, fără TV A;
 21. Criteriul de atribuire al contractului de servicii: pretul cel mai scazut
 22. Nu se acceptă oferte alternative.

Pentru informaţii suplimentare - Serviciul Achiziţii şi Monitorizare Contracte.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001