INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de atribuire a contractului de servicii de paza

Autoritatea contractanta invita ofertantii al caror obiect e activitate corespunde cerintelor caietului de sarcini, sa depuna oferta in scopul atribuirii contractului pentru prestarea serviciilor de paza, a bunurilor si persoanelor la obiectivele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6:

 • Denumirea autoritatii contractante:
  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6
  CIF : 17300924
  Adresa: Str. Cernisoara, nr.38-40, Sector 6
  Telefon/fax: 021.745.72.37; 021.745.62.29;
  Pagina de internet: www.asistentasociala6.ro;
 • Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: procedura interna simplificata – selectie de oferta - exceptie conform prevederilor Legii 98/2016 si HG 395/2016  privind achizitiile publice;
 • Sursa de finantare a contractului: bugetul local;
 • Obiectul contractului: servicii de paza a bunurilor si persoanelor la obiectivele D.G.A.S.P.C. Sector 6; cod CPV: 79713000-5; servicii incluse in anexa 2 din Legea nr. 98/2016.
 • Valoare estimata: 1.832.278,56 Ron fara TVA.
 • Contractul va fi incheiat pe o perioada de  10 luni  calendaristice, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional in conformitate cu legislatia in vigoare .
 • Locul  si programul de prestare a serviciilor conform specificatiilor caietului de sarcini punctul 4.
 • Operatorii economici vor depune oferta in conformitate cu solicitarile din caietul de sarcini, folosind formularele si draft-ul de contract.
 • Termenul de prestare al serviciilor: 10 luni  calendaristice cu posibilitatea prelungirii prin act aditional in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Data limita pentru solicitarea clarificarilor:   09.02.2018, ora 12:00;
 • Data limita pentru depunerea/transmiteres ofertelor:   12.02.2018, ora 10.00;
 • Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Registratura -Str. Cernisoara, nr. 38-40, Sector 6
 • Limba de redactare a ofertei: romana;
 • Termenul de valabilitate al ofertei: 60 de zile
 • Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai scazut cu conditia respectarii cerintelor minimale din caietul de sarcini;
 • Pentru informatii suplimentare – Serviciul Achizitii si Monitorizare Contracte, tel.:  021/745 72 37 int. 124 .

14.02.2018 - Informare


08.02.2018 - CLARIFICĂRI

Către,
Operatorii economici participanți la procedură

Cu privire la procedura de achizitie prestari servicii de paza bunuri si persoane pentru obiectivele din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 6, autoritataea contractanta formuleaza urmatoarele  raspunsuri astfel:

 • Întrebare:

In invitatia de participare termenul limita de valabilitate este de 60 de zile, iar in caietul de sarcini la pagina 5, punctul 9 alin (4) este specificat 90 de zile, va rugam sa ne comunicati care este temenul de valabilitate corect.

Răspuns:

Termenul de valabilitate corect este cel specificat in invitatia de participare respectiv 60 de zile.

 • Întrebare:

La pagina 4 punctul 7 alin (1) se solicita prezentarea ofertei financiare sub forma tarif/ora/agent/luna/locatie, neprecizandu- se data si luna de inceput, alin (4) precizand numai durata. Avand in vedere ca data si luna de la care se va incepe prestatia este de o importanta deosebita, aceasta influentand valoarea propunerii financiare, va rugam precizati care este data si luna de la care vom calcula cele 10 luni calendaristice pentru propunerea financiara.

Răspuns:

Data si luna de la care se vor calcula cele 10 luni calendaristice pentru propunerea financiara este 01.03.2018.

 • Întrebare:

In sectiunea “Documentele care vor insoti oferta” alin (4) se solicita formulare cu privire la neincadrarea in prevederile art. 164 si 167 din legea 98/2016, pentru fiecare dintre cele doua articole regasindu-se formularele corespunzatoare in sectiunea formulare. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 165 din legea 98/2016, lipsind atat din sectiunea formulare cat si din documentele necesare ce trebuie sa insoteasca oferta, la finalul paginii numarul 5 din caietul de sarcini doar precizandu-se fara a solicita documente doveditoare sau declaratii privind neincadrarea in prevederile acestuia. Prin urmare solicitam adaugarea declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 165 din legea 98/2016, cat si certificatului de atestare fiscala valabil la data depunerii ofertelor in sectiunea “documente care vor insoti oferta”, intrucat conform legii, incadrarea in prevederile art. 165 din legea 98/2016 obliga autoritatea sa excluda orice operator economic. Nesolicitarea acestei declaratii putand duce prin inadvertenta autoritatii contractante la incalcarea legislatiei care se aplica acestei licitatii publice.

Raspuns:

Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 165 din legea 98/2016, cat si certificatul de atestare fiscala valabil la data depunerii ofertelor vor fi incarcate la sectiunea “documente care vor insoti oferta”.

 • Întrebare:

Referitor la punctul 8 alin (2) “Informatii privind masurile de protectie a muncii si conditiile de munca”,  va rugam sa specificati clar si concis care este modalitatea de indeplinire a acestei cerinte.

Raspuns:

Sub sanctiunea descalificarii operatorul economic are obligativitatea de a prezenta modalitatea de instruire privind sanatatea si securitatea in munca a personalului angajat, cf Legii 319/2006.

 • Întrebare:

Va rugam sa ne precizati care este durata de valabilitate a ofertei. Exista o neconcordanta intre durata din invitatia de participare (60 zile) si caietul de sarcini(90 zile)

Răspuns:

Termenul de valabilitate corect este cel specificat in invitatia de participare respectiv 60 de zile.

 • Întrebare:

Va rugam sa ne precizati daca serviciul de paza se va efectua si in zilele de sarbatori legale. Acest aspect trebuie luat in calcul la intocmirea ofertei. In caietul de sarcini nu se precizeaza acest aspect.

Răspuns:

Prestarea serviciilor de paza se va efectua in termen de 10 luni calendaristice inclusiv si in zilele de sarbatori legale.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001