INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziţie servicii de catering

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cod fiscal: 17300924,cu sediul în Bucureşti, Str. Cernişoara nr.38-40, Sector 6, tel: 021.745.72.37, vă invită să depuneţi oferta, astfel:

1. Obiectul achizitiei: achiziţie servicii de catering pentru beneficiarii din cadrul proiectului Program Integrat de Educație pentru Diversitate, PEC079, Cod CPV 55524000-9 (SERVICII DE CATERING PENTRU ȘCOLI) (Rev.2)

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: Procedura proprie simplificata cf. art. 101 alin. 2 din HG 395/2016 - Procedura de achizitie a unui serviciu cuprins in Anexa 2, din legea nr. 98 privind Achizitiile Publice cu valoarea estimata mai mica decat pragul prevazut la art. 7 alin.1 lit. c din Lg 98/2016

3. Valoarea estimata : 234960 lei fara TVA

4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.12.2017, ora 10:00.

5. Limba de redactare a ofertei: limba română.

6. Preţul va fi exprimat în lei, fără TVA.

7. Criteriul de atribuire al contractului de servicii: pretul cel mai scazut.

8. Nu se acceptă oferte alternative.

9. Documentatia de atribuire: Caiet de sarcini / Fisa de date / Formulare

10. Adresa la care se va depune oferta: sediul autorităţii contractante din Str.Cernişoara, nr.38-40, Sector 6, Bucureşti.

11. Data lansarii invitatiei de participare: 15.12.2017

12. Data limită de depunere a ofertei: 22.12.2017, ora 0900

13. Data și ora deschiderii ofertelor participanțiilor: 22.12.2017, ora 1000.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr.de telefon/fax: 021.745.72.37, 021.745.62.29 sau email: office@dgaspc6.com.

În speranţa unei bune colaborări, vă mulţumim.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2020 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design