Atribuţii:

 • Identifică organizațiile neguvernamentale, persoanele juridice și persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale;
 • Dezvoltă structura de servicii sociale la nivelul Sectorului 6 prin identificarea și extinderea rețelei de organizații neguvernamentale de profil;
 • Colaborează cu organizațiile neguvernamentale, persoanele juridice și persoanele fizice, în vederea elaborării și derulării în comun a proiectelor din domeniul asistenței sociale;
 • Desfășoară activități legate de implementarea programelor, proiectelor în colaborare cu organizațiile neguvernamentale, împreună cu Serviciul Strategii, proiecte și alte servicii/compartimente implicateîn vederea aplicării politicilor de asistență socială;
 • Întocmește și actualizează  evidența ONG-urilor acreditate să desfășoare activități în domeniul asistenței sociale și a furnizorilor de servicii autorizați;
 • Întocmește și actualizează evidența proiectelor și programelor implementate în colaborare cu organizațiile neguvernamentale;
 • Atrage resurse financiare (donații, sponsorizări, stângere de fonduri), resurse materiale, umane prin demararea de proiecte comune cu ONG-urile interesate, se implică în acțiuni menite să promoveze responsabilitatea socială;
 • Oferă consultanță și îndrumă organismele private care activează pe raza Sectorului 6, în vederea dezvoltării și implementării de proiecte conform legislației în vigoare cu privire la parteneriatul public-privat și contractarea de servicii sociale;
 • Dezvoltă parteneriate public-private, prin atragerea de parteneri privați atât din rândul ONG-urilor, cât și din cadrul companiilor private, prin proiecte, programe de responsabilitate socială;
 • Organizează și participă la seminarii și work-shop-uri, împreună cu serviciile/compartimentele implicate și organismele private, pentru activități specifice în cadrul proiectelor și programelor aflate în derulare, în domeniul asistenței sociale;
 • Elaborează proceduri de lucru privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Consiliului Local Sector 6, pentru activitățile nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale;
 • Întocmește rapoartele de specialitate privind propuneri de subcontractare sau subvenționare a unor servicii sociale și le supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 6;
 • Colaborează și menține legătura atât cu serviciile de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 care monitorizează și evaluează persoanele beneficiare ale proiectelor și programelor, cât și cu organismele private;  
 • Monitorizează serviciile sociale oferite de parteneri, în baza contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Categoriile de acte emise de acest serviciu sunt următoarele:

 • Convenţii de colaborare;
 • Adrese;
 • Scrisori de intenţie;
 • Rapoarte de specialitate;
 • Rapoarte monitorizare;
 • Documentaţie specifică biroului.

Util:

Parteneriate

Legislatie:

 • Strategia de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 – București pentru perioada 2011 – 2018;
 • Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;
 • Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;
 • H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;
 • Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;
 • Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Date de contact:

Șef  Birou Relații ONG: Paul Ghișoi
Adresa: str. Floare Roşie nr. 7A, Sector 6, Bucureşti (zona Militari-Apusului),
Telefon: 0215691045, 0217457237, int.337;

Email: relatii.ong@dgaspc6.com

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

Ajută și tu! Donează haine groase pentru oamenii fără adăpost!

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design