Serviciul alocatii si indemnizatii

ANUNŢ
În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului se demonstrează prin efectuarea ANCHETEI SOCIALE (document ce va fi inclus în dosarul pentru acordarea dreptului  împreună cu celelalte acte doveditoare), NUMAI in situatia in care drepturile sunt solicitate direct de catre tatal copilului.
În acest sens, anterior depunerii dosarului pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului, părinţii necăsătoriţi, dar al căror copil este recunoscut trebuie să se adreseze Direcţiei pentru Protecţia Copilului, cu sediul în strada Aleea Istru Nr. 4, (zona Prelungirea Ghencea), Sector 6, Bucureşti, în vederea efectuării anchetei sociale.
Programul de lucru cu publicul al D.P.C Sector 6: 
Luni, Marţi, Joi: 8.00 - 16.30; 
Miercuri: 08.00 - 18.30
Vineri: 8.00 -14.00.

 

 • Prin O.U.G. nr.124/2011 se introduce o modalitate de calcul unitară, se stabileste ca toate prestatiile sociale să se raporteze la un indicator social de referintă (ISR). Astfel, raportarea la ISR nu scade cuantumul prestaţiilor (indemnizţie pentru creşterea copilului, stimulent de inserţie, alocaţie de stat pentru copil), iar în prezent valoarea ISR a fost stabilită la 500 de lei.
 • ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG nr. 111/ 2010, cu modificările şi completările ulterioare, PENTRU COPIII NĂSCUŢI DUPĂ DATA DE 1 IANUARIE 2011 SE ACORDĂ INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL ÎN UNA DIN URMĂTOARELE VARIANTE LA ALEGERE:
 •  -  Concediu pentru creşterea copilului în vârsta de până la un an, respectiv 3 ani (in cazul copilului cu handicap), precum şi de o indemnizaţie lunară în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 1,2 ISR (600 de lei) şi nici mai mare de 6,8 ISR (3400 de lei).
 • -   Concediu până la vârsta de 2 ani a copilului şi indemnizaţie până la vârsta de 2 ani  in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 1,2 ISR (600 de lei) şi nici mai mare de 2,4 ISR (1200 de lei).
 • Persoanele care au optat pentru prima variantă (concediu şi indemnizaţie pâna la vârsta de 1 an), au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 1 ISR (500 de lei) până la vârsta de 2 ani a copilului,  în cazul reluării activităţii înainte de împlinirea vârstei de 1 an a copilului.
 • Persoanele care au  optat pentru a doua variantă (concediu şi indemnizaţie până la vârsta de doi ani a copilului) şi realizează venituri supuse impozitului, după împlinirea de către copil a vârstei de un an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 2 ani au dreptul să beneficieze de un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 1 ISR (500 de lei);

În cazul copilului cu handicap drepturile reprezentând concediu, indemnizaţie lunară, stimulentul de inserţie se acordă până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului, oricând pe toată perioada.

 

Plata alocaţiilor, indemnizaţiilor şi stimulentelor precum şi soluţionarea cererilor este efectuată de către AGENŢIA PENTRU PLAŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ a Municipiului Bucureşti.
Serviciul Alocaţii şi Indemnizaţii are atribuţii de primire, înregistrare, verificare şi transmitere spre soluţionare Agenţiei a cererilor şi documentelor ce stau la baza acordării drepturilor, depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza sectorului 6, Bucureşti.
Sesizările ce au ca obiect  calculul şi plata drepturilor la indemnizaţie creştere copil, alocaţie de stat pentru copil, respectiv stimulent de inserţie, înaintate de către persoanele domiciliate cu forme legale pe raza Municipiului Bucureşti, sunt de competenţa Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti.
Adresa Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bucureşti - str. Ion Câmpineanu nr.20,  sector 1 (zona magazinul Muzica); 
Tel: 0769027739 (indemnizație/stimulent); 0785239253 (alocație de stat)
Formulare europene: 0766498016
E-mail: apsmb@prestatiisociale.ro
Site webwww.bucuresti.prestatiisociale.ro

Program de lucru cu publicul:
Luni, Marţi şi Joi: 09:00 - 15:00, 
Miercuri: 09:00 - 18:00
Vineri: NU se lucreaza cu publicul.

Domeniul de activitate:

 • alocaţie de stat (200 lei /lună - 0-2 ani,  84 lei /lună - 2-18 ani);
 • indemnizaţie creştere copil, 85% din media veniturilor, până la vârsta de 1 an (între  600 lei /lună si 3400 lei/lună) sau 2 ani (între 600 lei-lună si 1200 lei/lună) (pentru copiii nascuţi după 1 ianuarie 2011)
 • indemnizaţie creştere copil, 85% din media veniturilor, până la vârsta de 2 ani (între 1,2 ISR si 2,4 ISR/lună) (pentru copiii nascuţi înainte de 1 ianuarie 2011)
 • stimulent de inserţie, 500 de lei /lună până la 2 ani, pentru persoanele care au optat pentru indemnizaţie până la 1 an, şi îşi reiau activitatea mai devreme de această dată (pentru copiii nascuţi după 1 ianuarie 2011)
 • stimulent de inserţie, 500 de lei/lună pana la varsta de 2 ani, pentru persoanele care au  optat pentru indemnizaţie pana la 2 ani si realizează venituri supuse impozitului pe venit după implinirea vârstei de un an a copilului;

Începând cu anul 2012, pentru menţinerea drepturilor prevăzute de  prezenta ordonanţă de urgenţă, beneficiarii care au drepturi stabilite de cel puţin 6 luni au obligaţia să îşi achite impozitele şi taxele locale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate. În cazul persoanelor singure care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unuia sau a mai multor copii, menţinerea drepturilor la indemnizaţie, respectiv stimulent de inserţie nu este condiţionată de această obligaţie.

Servicii oferite

 • primirea, înregistrarea şi transmiterea spre soluţionare a cererilor pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului (85% din media veniturilor, între 600 de lei /lună si 3400 lei/lună până la vârsta de 1 an, sau între 600 de lei si 1200 Iei/lună  până la vârsta de 2 ani)(pentru copiii născuţi după 1 ianuarie 2011) 
 •  primirea, înregistrarea şi transmiterea cererilor pentru acordarea stimulentului de inserţie  de 500 de lei/lună;  
 • primirea şi înregistrareaşi transmiterea cererilor în vederea acordării alocaţiei de stat pentru copil (200 lei /lună - 0-2 ani,  84 lei /lună - 2-18 ani).

INDEMNIZAȚIA  PENTRU  CREȘTEREA  ȘI  ÎNGRIJIREA COPILULUI

Beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului până la vârsta de 1 an sau 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap):

 • persoanele care în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale* supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal şi care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului pâna la 1 an sau 2 ani (3 ani în cazul copilului cu handicap);

*prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit se intelege:  venituri din salarii, din activităţi independente şi din activităţi agricole. 

Cele 12 luni (…) pot fi constituite şi din perioade asimilate în care persoana îndreptăţită:

 • şi-a însoţit soţul în misiune permanentă în străinătate;
 • a beneficiat de indemnizaţie de şomaj;
 • a beneficiat de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
 • a realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;
 • a beneficiat de indemnizaţia pentru creşterea copilului până la 2/3 ani;
 • a beneficiat de pensia de invaliditate;
 • a beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare/perfecţionare profesională din iniţiative/cu acordul angajatorului;
 • a urmat sau urmează cursurile de zi ale învăţământului universitar postuniversitar sau liceal organizat potrivit legii;
 • se află în perioada de 60 zile de la absolvirea cursurilor de zi a învăţământului universitar cu examen de diplomă/licenţă.
 • alte situaţii prevăzute de OUG nr.148/2005 modificată sau OUG nr.111/2010 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul cuvenit în luna respectivă.
 • În situaţia în care cele 12 luni anterioare datei naşterii copilului se constituie numai din perioade asimilate, fără venituri aferente acestora, cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului este de 600 de lei.Dacă o persoană realizează venituri pe o perioadă de câteva luni în interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului  indemnizaţiei pentru creşterea copilului este reprezentată de suma totală a veniturilor  realizate în aceste luni, împărţită la 12.În cazul în care, în urma acestui calcul rezultă un cuantum mai mic de 600 de lei, se acordă 600 de lei.
 • În situaţia persoanelor care realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă pe baza documentelor doveditoare privind suspendarea a cel puţin uneia dintre activităţi, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă.
 • De indemnizaţie/stimulent beneficiază opţional, oricare dintre părinţii fireşti ai copilului.
 • De asemenea beneficiază de indemnizaţie şi persoana care: a adoptat copilul, care are copilul în plasament sau plasament în regim de urgenţă, sau care a fost numit tutore (în situaţia acestora din urmă se are în vedere îndeplinirea condiţiilor timp de 12 luni anterior adopţiei, plasamentului, tutelei dupa caz).

În momentul depunerii cererii solicitantul își va exprima opţiunea între cele  2  variante de acordare a indemnizaţiei - până la 1 an (3 ani în cazul copilului cu handicap) sau până la 2 ani, opţiune care se exercită o singură dată şi nu poate fi modificată ulterior.
Concediul şi indemnizaţia lunară precum şi stimulentul de inserţie  se cuvin pentru fiecare dintre naşteri sau, după caz, pentru fiecare dintre situaţiile menţionate anterior (adopţie, plasament, tutelă, etc)
*Nivelul indemnizaţiilor lunare se majorează cu 600 de lei, începand cu al doilea copil, cât și pentru fiecare copil născut dintr-o sarcina gemelara, de tripleţi sau multipleţi. 
* In situaţia în care unul dintre părinţi se află în concediul de maternitate prevăzut de O.U.G nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea nr.399/2006, concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară, se pot acorda doar după terminarea concediului de maternitate şi nu mai devreme de a 43-a zi de la data naşterii copilului.
*pentru copiii născuţi după data de 1 ianuarie 2011, indemnizaţia se acordă în una din următoarele 2 variante, la alegere:
- indemnizaţie de 85% din media veniturilor, până la vârsta de 1 an,  între 600 de lei /lună si 3400 de lei /lună;
- indemnizaţie de 85% din media veniturilor, până la vârsta de 2 ani, între 600 de lei si 1200 de lei/lună;
*pentru copiii cu handicap, indiferent de data naşterii se acordă indemnizaţie de 85% din media veniturilor, până la vârsta de 3 ani, între 600 de lei /lună si 1200 lei/lună. 
Părintele care a beneficiat de concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului sau, după caz de stimulentul de inserţie poate opta pentru încetarea drepturilor menţionate acordate pentru primul copil , astfel încât celălalt părinte să aibă posibilitatea de a solicita drepturile pentru cel de-al doilea copil, în măsura în care îndeplineşte condiţiile prevăzute de O.U.G 111/2010 modificată de O.U.G 124/2011.
Acordarea pe baza netransferabilă de cel puţin o lună, a dreptului la concediul pentru creşterea copilului se aplică parinţilor ai căror copii se nasc începând cu data de 01 martie 2012 sau sunt adoptaţi, luaţi în plasament, încredinţaţi în vederea adopţiei, sau s-a stabilit tutela începând cu această dată, dacă ambele persoane din familie îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia după cum urmează:

  • cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
  • în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.
  • Solicitarea concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului care îi revine celuilalt părinte se face pe bază de cerere şi documente doveditoare, în condiţiile prezentelor norme metodologice, cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu.

Dacă acest drept nu se solicită, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se reduc cu o lună.
Indemnizaţia se acordă dacă solicitantul îndeplineşte cumulativ și următoarele condiţii:

 • este cetăţean român sau, după caz, străin ori apatrid;
 • are, conform legii, domiciliul/reşedinţa pe teritoriul României;
 • locuieşte împreună cu copilul/copiii.
 • Şi-a achitat obligaţiile faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţine în proprietate;

Precizări referitoare la termenele de depunere a cererilor:

INDEMNIZAŢIE: 

Conform  prevederilor OUG nr. 111/2010 cu modificarile şi completările ulterioare şi a OUG nr. 148/2005 republicată, drepturile reprezentând indemnizaţie se cuvin şi se plătesc:

 • Începînd cu ziua următoare celei în care încetează conform legii concediul şi indemnizaţia de maternitate (minim 42 zile calendaristice de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată.
 • Începând cu data naşterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru acordarea concediului şi indemnizaţiei aferente, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la acea dată.
 • Începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la acea dată.
 • De la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, în situaţia în care, după alegerea opţiunii de concediu de către persoana îndreptăţită , copilul este încadrat în grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată.Dacă cererea este depusă după termenul menţionat, dreptul se acordă de la data depunerii cererii.
 • De  la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, în situaţia în care după împlinirea vârstei de 1 an sau 2 ani copilul, respectiv unul sau mai mulţi dintre copiii rezultaţi din sarcini multiple este încadrat într-un grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată.Dacă cererea este depusă după termenul menţionat, dreptul se acordă de la data depunerii cererii.
 • De la data depunerii cererii în celelalte cazuri.

Precizări referitoare la termenele de depunere a declaraţiilor privind intervenirea unei modificări: 
Beneficiarul drepturilor prevăzute de OUG nr.111/2010 sau OUG nr.148/2005  trebuie să comunice Agenţiei plătitoare orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia acestora.

Acte necesare:

A). Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la vârsta de 1 an sau 2 ani, 85% din media veniturilor nete realizate în ultimul an anterior naşterii copilului.

 • *cerere (Anexa 6 la HG nr.57/2012);
 • actul de identitate al solicitantului - (copie şi original);
 • actul de identitate al celuilalt părinte - (copie şi original);
 • certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original), hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de încredinţare a adopţiei, hotărârea judecatorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă (copie şi original);
 • certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 1 ianuarie 2006 (copie şi original) sau livret de familie (copie si original);
 • certificat de căsătorie (copie şi original);
 • adeverinţă eliberată de angajator  (Anexa 2 la HG 52/31.01.2011) din care să rezulte că persoana îndreptăţită:
  • a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei naşterii copilului,
  • nivelul lunar al acestora,
  • prima şi ultima zi de concediu de maternitate,
  • data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie,
  • prima zi de concediu de creşterea copilului;

IMPORTANT !

Dacă pe perioada celor 12 luni anterior nașterii copilului solicitantul a beneficiat de  bonuri de masă, precum și de alte bonusuri oferite de către angajator, etc. ( ptr. care nu se plătesc  asigurări sociale), va anexa la dosar și o adeverință privind cuantumul acestora.
sau  - dovadă privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut  copilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autorităţile competente;
sau -  dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri neimpozabile;
sau  - dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul asociaţilor unici;
dovadă eliberată de autorităţile competente sau angajatori din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului; în cazul persoanelor salariate - decizie de suspendare a activităţii (original sau copie conform cu originalul) ;
sau  - adeverinţă studii/diplomă de absolvire, în cazul persoanele care au urmat sau urmează o formă de învăţământ universitar, postuniversitar sau liceal;
Adeverința cu stagiul de cotizare, eliberată de Casa de Pensii a Municipiului București, sau de la Casa Națională de Pensii Publice din România. 
dosar cu şina din carton (coperţi întregi);
declaraţia celuilalt părinte (se completează în faţa funcţionarului);
pentru plata în cont bancar - extras de cont,  deschis la B.C.R., ProCredit Bank, Banca Transilvania, Nexte Bank (fosta Romexterra Bank), B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Romanian International Bank (RIB), OTP bank, BANCPOST, Garanti Bank, Libra Bank, Milennium Bank şi ING Bank  pe numele solicitantului; 
Alte acte solicitate după caz.
Cererea se depune la DGASPC sector 6 (Direcţia Protecţie Socială) - str. Floare Roşie nr.7A,  care  transmite cererea şi actele depuse Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bucureşti, spre  soluţionare.

AGENŢIA PENTRU  PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ Bucureşti soluţionează cererea, prin decizie de aprobare sau respingere şi efectuează plata indemnizaţiei pentru cererile aprobate, Adresa Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bucureşti - str. Ion Câmpineanu nr.20,  sector 1 (zona magazinul Muzica); 
Tel: 0769027739 (indemnizație/stimulent); 0785239253 (alocație de stat)
Formulare europene: 0766498016
E-mail:  apsmb@prestatiisociale.ro
Site webwww.bucuresti.prestatiisociale.ro

Program de lucru cu publicul:
Luni, Marţi şi Joi: 09:00 - 15:00, 
Miercuri: 09:00 - 18:00
Vineri: NU se lucreaza cu publicul.

B) STIMULENTUL DE INSERȚIE

B’) Stimulentul de inserţie în cuantum de 500 de lei / lună până la vârsta de 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap) 
*persoanele care au dreptul la indemnizaţie creştere copil născut după 1 ianuarie 2011, au optat pentru concediul şi indemnizaţia  până la 1 an, şi se întorc la muncă înainte de această dată, au dreptul la un stimulent de inserţie, în cuantum de 500 de lei/lună până la vârsta de 2 ani a copilului.    
 (3 ani pentru copilul cu handicap). 
* persoanele care au dreptul laindemnizaţie creştere copil născut după 1 ianuarie 2011, au optat pentru concediul şi indemnizaţia  până la 2 ani şi realizează venituri după împlinirea vârstei de un an a copilului pot beneficia de stimulent de inserţie în cuantum lunar de 500 de lei. Acest drept se va acorda până la împlinirea vârstei de doi ani a copilului. 
Termene de depunere a cererilor pentru acordarea stimulentului de inserţie:

Dreptul reprezentând stimulentul de inserţie se cuvine după cum urmează:

a) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională după concediul de maternitate (postnatal) şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, dacă cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
b) de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu indeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente; 
c) de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului; 
d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevazute la lit. a), b) si c); 
e) începand cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, si plata acesteia se suspendă,daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data.  
Dacă persoana îndreptățită, în perioada în care beneficiază de stimulentul de inserție, dorește să i se acorde concediul fără plată prevazut la art. 6 din ordonanța de urgență, pe aceasta perioadă, precum și la reluarea realizării de venituri supuse impozitului, nu mai beneficiază de stimulentul de inserție!!!

Acte necesare stimulent de inserție:

 • *cerere (Anexa 6 la HG nr.57/2012)
 • actul de identitate al solicitantului (copie şi original);
 • actul de identitate al celuilalt părinte (copie şi original);
 • certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original); hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de încredinţare a adopţiei, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă (copie şi original);
 • certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 1 ianuarie 2006 (copie şi original) sau livret de familie (copie si original);
 • certificat căsătorie (copie şi original);
 • adeverinţă tip eliberată de angajator, din care să rezulte că persoana îndreptăţită :

- a beneficiat de concediu de maternitate (pre şi postnatal), (să se precizeze perioada),
- a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei naşterii copilului (nu interesează cuantumul acestora);

 • realizează venituri în prezent, cu precizarea datei (zi/luna/an) de reluare a activităţii;
 • declaraţia celuilalt părinte (se completează în faţa funcţionarului)
 • dosar cu şina din carton (coperţi întregi);
 • alte acte solicitate după caz;
 • pentru plata în cont bancar - extras de cont,  deschis la B.C.R., ProCredit Bank, Banca Transilvania, Nexte Bank (fosta Romexterra Bank), B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Romanian International Bank (RIB), OTP bank, BANCPOST, Garanti Bank, Libra Bank, Milennium Bank şi ING Bank pe numele solicitantului; 

Cererea se depune la DGASPC sector 6 (Direcţia Protecţie Socială) - str. Floare Roşie nr.7A, şi se transmite spre soluţionare Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bucureşti.

AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ Bucureşti soluţionează cererea, prin decizie de aprobare sau respingere a acesteia şi efectuează plata indemnizaţiei pentru cererile aprobate, (aproximativ 2 - 2.5 luni prima plată).
Adresa Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bucureşti - str. Ion Câmpineanu nr.20,  sector 1 (zona magazinul Muzica); 
Tel. 0769027739 (indemnizație); 0785239253 (alocație de stat)
Formulare europene: 0766498016
E-mail:  apsmb@prestatiisociale.ro
Site webwww.bucuresti.prestatiisociale.ro

Program de lucru cu publicul:
Luni, Marţi şi Joi: 09:00 - 15:00, 
Miercuri: 09:00 - 18:00
Vineri: NU se lucreaza cu publicul.

C) ALOCAŢIA DE STAT  (0-2 ani - 200 lei/lună,  2-18 ani - 84 lei/lună).

În conformitate cu prevederile Legii nr.61/1993 republicată, toţi copii cetăţeni români, straini sau apatrizi care domiciliază în România, au dreptul la alocaţie de stat în cuantum de 200 lei/lună până la vârsta de 2 ani şi 42 de lei lună până la vârsta de 18 ani. Alocaţia se acordă şi după împlinirea vârstei de 18 an a tânărului, dacă acesta urmează cursurile de zi ale unei forme de învăţământ liceal, organizat în condiţiile legii şi nu repetă anul şcolar. 

 • Cerere tip;
 • Declaratia părintilor;
 • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali - copie şi original; (mama şi tatăl cu domiciliul în sectorul 6);
 • Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită alocaţia de stat - copie şi original;
 • Certificatul de căsătorie - copie şi original
 • pentru persoanele care au sau au avut calitatea de lucrător migrant, se va anexa la dosarul de alocație de stat și documente justificative, inclusiv cele care să ateste adresa precum și numărul de asigurare din celălalt stat membru U.E.
 • Dosar cu şină.
 • pentru plata în cont bancar - extras de cont,  deschis la B.C.R., ProCredit Bank, Banca Transilvania, Nexte Bank (fosta Romexterra Bank), B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Romanian International Bank (RIB), OTP bank, BANCPOST, Garanti Bank, Libra Bank, Milennium Bank şi ING Bank pe numele solicitantului; 
 • Alte acte solicitate după caz: certificat de căsătorie; hotărâre de divorţ; hotărâre judecătorească de încredinţare, încredinţare în vederea adopţiei, de plasament, de plasament în regim de urgenţă, de instituire a tutelei; certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap etc.
 • Persoanele carora li se face plata alocatiei de stat pentru copii sunt obligate sa comunice orice schimbare in privinta componentei familiei sau a domiciliului/resedintei care poate determina încetarea sau modificarea acordarii drepturilor de alocatie de stat pentru copii, in termen de cel mult 15 zile de la aparitia acesteia, inclusiv situatia in care cetatenii romani isi stabilesc rezidenta in alta tara impreuna cu copiii lor.

Cererea se depune la DGASPC sector 6 (Direcţia Protecţie Socială) - str. Floare Roşie nr.7A şi se transmite spre soluţionare Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bucureşti. 
AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ Bucureşti  soluţionează cererea, prin decizie de aprobare sau respingere şi efectuează plata alocaţiei de stat pentru copil pentru cererile aprobate.

Formulare

Baza legislativă:

Date de contact:

Serviciul Alocaţii şi Indemnizaţii oferă servicii de informare şi relaţii publice persoanelor/familiilor cu copii domiciliate în sectorul 6 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Protecţie Socială Sector 6.
Adresa : str. Floare Roşie nr.7A, Sector 6, Bucureşti (zona Militari - Apusului)
Telefon : 021.410.30.20 / int.316
Adresa e-mail: alocatii@dgaspc6.com
Programul de lucru cu publicul: 
Luni, Marţi, Joi: 8.00 - 16.30;
Miercuri: 08.00 - 18.30
Vineri: 8.00 -14.00.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

Studiu pe piața muncii, destinat potențialilor angajatori

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2016 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design