Serviciul management de caz şi monitorizare

Serviciul Management de Caz şi Monitorizare a fost înfiinţat cu scopul unei mai eficiente distribuiri a resurselor umane în condiţiile păstrării intacte a condiţiilor necesare îndeplinirii atribuţiilor avute anterior de cele 2 servicii. În plus, prin această schimbare se facilitează accesul managerilor de caz la baza de date CMTIS (Child Monitoring and Tracking Informaţional System), utilizarea cu prioritate de către aceştia a informaţiilor cu privire la serviciile existente la nivel local pentru rezolvarea promptă a problemelor beneficiarilor. Totodată este sprijinită monitorizarea şi actualizarea permanentă a informaţiilor despre copil şi familie deţinute la nivelul managementului de caz. Implementarea mai eficientă a managementului de caz se va realiza cu siguranţă prin crearea unei baze de date unitare cu privire la copii şi la familiile acestora.

Domeniu de competenţă:

 • evaluarea complexă şi multidimensională a situaţiei copilului, familiei sale/reprezentantului legal, precum şi a persoanei adulte aflate în dificultate (persoane adulte/persoane vârstnice/ persoane cu handicap), care au solicitat protecţie socială, în context sociofamilial, în vederea acordării serviciilor sociale adecvate nevoilor acestora;
 • întocmirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire sau a planului serviciilor şi intervenţiilor;
 • alcătuirea echipelor multidisciplinare şi, după caz, interinstituţionale şi organizarea întâlnirilor cu echipa, precum şi a celor individuale cu profesioniştii implicaţi în rezolvarea cazului;
 • implicarea activă a copilului, a familiei sale/reprezentantului legal şi a persoanei adulte aflată în dificultate şi sprijinirea acestora în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz;
 • controlul asupra demarării serviciilor/activităţilor prevăzute în planul individualizat de protecţie/planul de servicii/planul individualizat de asistenţă şi îngrijire, după caz, precum şi asupra serviciilor şi intervenţiilor realizate pentru copil, familie/reprezentant legal, persoane adulte aflate în dificultate;
 • verificarea modului de furnizare a serviciilor/activităţilor (ex. progrese obţinute, atingerea obiectivelor, probleme apărute etc.) în limita de timp stabilită pentru fiecare serviciu/activitate;
 • asigurarea unei comunicări eficiente între toate părţile implicate în rezolvarea cazului.
 • centralizează şi sintetizează informaţiile primite, specifice domeniului de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6;
 • colectează, centralizează, sintetizează şi monitorizează date referitoare la copiii:
  • cu dizabilităţi, încadraţi într-un grad de handicap şi pentru cei care a fost eliberat un certificat de orientare şcolară;
  • aflaţi în centrele pentru copii cu nevoi speciale;
  • aflaţi în centrele de plasament, centrele de zi de pe raza sectorului 6;
  • aflaţi în cadrul organismelor private autorizate care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului de pe raza sectorului 6;
  • aflaţi în dificultate ai căror părinţi domiciliază pe raza sectorului 6;
  • cei pentru care Direcţia Protecţia Copilului furnizează servicii.
 • colectează, centralizează, sintetizează şi monitorizează date referitoare la adulţi:
  • cu dizabilităţi, încadraţi într-un grad de handicap;
  • persoane singure;
  • persoane vârstnice;
  • persoane adulte/familii aflate în situaţii de dificultate;
  • persoane vârstnice instituţionalizate.
 • colectează, centralizează şi sintetizează în baza de date CMTIS (Child Monitoring and Tracking Informaţional System), existentă la nivel naţional, informaţiile cu privire la copiii ce beneficiază de servicii oferite de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6;
 • creează şi actualizează permanent baze de date pentru serviciile/centrele specializate în asistenţă socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6;
 • întocmeşte şi actualizează evidenţa specialiştilor de la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6, care acordă servicii de specialitate, ori de câte ori apar modificări în structura de personal;
 • colaborează permanent cu departamentele de monitorizare/statistică  de la nivelul instituţiilor locale şi centrale comunicându-le datele solicitate;
 • efectuează permanent investigaţii la cererea celorlaltor direcţii de asistenţă socială şi protecţia copilului precum şi a altor instituţii abilitate şi organisme private autorizate care desfaşoară activităţi  în domeniul protecţiei copilului, colaborând în vederea îndeplinirii atribuţiilor potrivit legii;
 • monitorizează zilnic dispoziţiile pentru managerii de caz;
 • comunică lunar Serviciului Financiar situaţia privind copiii aflaţi în centrele de plasament de pe raza sectorului 6;
 • primeşte şi îndrumă solicitările primite prin intermediul Asociaţiei Telefonul Copilului către serviciile specializate din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6.

Categorii de beneficiari:

 • copiii separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii de protecţie specială;
 • tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială;
 • familia/familia extinsă/familia substitutivă;
 • persoane adulte aflate în dificultate (persoane cu handicap/persoane vârstnice/persoane fără adăpost).

Servicii oferite:

 • Informare  şi  îndrumare;
 • Asistenţă de specialitate şi suport;
 • Consiliere socială;
 • Mediere de conflict şi negociere;
 • Evaluare socio-familială;
 • Reprezentare în Comisia pentru Protecţia Copilului Sector 6/instanţă;
 • fişă lunară de monitorizare a activităţii de protecţie şi promovare a drepturilor copilului transmisă către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului;
 • fişă trimestrială de monitorizare a activităţii de protecţie şi promovare a drepturilor copilului transmisă către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului;
 • raport lunar, transmis către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, cu privire la tinerii de peste 18 ani aflaţi în centrele rezidenţiale, copii în plasament la familii sau persoane (inclusiv asistenţi maternali profesionişti) care se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6 şi în evidenţa Organismelor Private Autorizate de pe raza sectorului 6 şi  care beneficiază de servicii medicale;  
 • raport lunar cu privire la situaţia la zi a copiilor pentru care s-a luat măsura plasamentului de urgenţă, a plasamentului sau a încredinţării în vederea adopţiei la o familie/persoană (rude grd.IV, asistenţi maternali profesionişti, familie/persoană adoptatoare, altă familie/persoană), s-a instituit tutela la o familie/persoană (rude grd.IV, familie/persoană adoptatoare, altă familie/persoană) şi care au dreptul la plata alocaţiei de întreţinere, transmis către Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti;
 • raport lunar cu privire la alocaţia de stat pentru copiii din serviciile rezidenţiale, transmis către  Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti;
 • raport trimestrial cu privire la principalii indicatori sociali din domeniul asistenţei sociale, transmis către Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;
 • raport trimestrial privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială nepuşi în legalitate pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, transmis către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului;
 • raport trimestrial privind situaţia copiilor părăsiţi de părinţi în unităţile sanitare, transmis către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului;
 • raport lunar privind situaţia copiilor aflaţi în sistemul de protecţie specială, care au dispărut sau fugit din centre transmis către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului;
 • raport lunar cu privire la modalitatea de rezolvare a cazurilor preluate de către Telefonul Copilului  şi repartizate către Direcţia pentru Protecţia Copilului sector 6;
 • raport  trimestrial privind situaţia minorilor asistaţi în unităţi de ocrotire socială fără carte de identitate, minori neînregistraţi la starea civilă şi persoane majore neînregistrate în evidenţa populaţiei transmis către Serviciul Evidenţa Persoanelor din cadrul Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor sector 6;
 • raport trimestrial cu privire la structura de personal din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6 – Direcţia Protecţia Copilului transmis Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului;
 • raport trimestrial cu privire la stadiul măsurilor întreprinse de DGASPC sector 6 în ceea ce priveşte asistarea victimelor traficului de persoane, a prevenirii şi/sau combaterii acestui fenomen;
 • raport trimestrial cu privire la persoanele cu handicap care beneficiază de servicii sociale, transmis către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap;
 • raport anual privind principalii indicatori sociali din domeniul asistenţei sociale;
 • statistici specifice activităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6.

Legislaţie:

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilulului;
 • Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei;
 • Hotărârea nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului;
 • Hotărârea nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
 • Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată ulterior;
 • Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.
 • H.G.R. nr. 1438/2004 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi ;
 • Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;
 • Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului ;
 • Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G .268/ 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/ 2006;
 •  Ordinul nr. 246/27.03.2006 privind aprobarea standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru persoane vârstnice;
 • Ordonanţa Guvernamentală nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 233/2002;
 • Legea nr. 188/1999 – republicată privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilui public.

Date de contact:

Adresa: Aleea Istru Nr. 4, (zona Prelungirea Ghencea), Sector 6, Bucureşti
Telefon: 021.317.63.11 (interior 215)

E-mail: managementcaz@dgaspc6.com

Site: www.managerdecaz.ro

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

Care sunt provocările Sectorului 6?

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2017 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design